TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6971-2001

 

NƯỚC TỔNG HỢP dùng cho nhà bẾP

Synthetic detergent for kitchen

 

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước rửa  tổng hợp dùng để rửa rau, quả và đồ dùng cho ăn uống trong nhà bếp, sử dụng chất hoạt động bề mặt dễ bị phân huỷ sinh học và một số phụ gia khác đang được bộ Y Tế cho phép sử dụng trong thưc phẩm.

2   Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 1056 - 86   Thuốc thử. Phương pháp chuẩn bị các thuốc thử dung dịch và hỗn hợp phụ dùng trong phân tích trắc quang và phân tích đục khuyếch tán.

TCVN 3778 - 82   Thuốc thử. Phương pháp xác định asen. 

TCVN 4851 - 89 ( ISO 3696 - 1987)   Nước dùng để phân tích trong pḥng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 5454 - 1999 (ISO 607 - 1980)   Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa - Phương pháp phân chia mẫu.

TCVN 5456 - 91   Chất tẩy rửa tổng hợp. Phương pháp xác định chỉ số nồng độ ion hidro (độ pH). TCVN 5491 - 91 (ISO 8212 - 1986)   Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa. Lấy mẫu trong sản xuất.

TCVN 6969 : 2001   Phư­ơng pháp thử độ phân huỷ sinh học của chất tẩy rửa tổng hợp.

3   Yêu cầu kỹ thuật

3.1 Nước rửa dùng cho nhà bếp phải phù hợp với các quy định trong bảng 1 và bảng 2.

  

Bảng 1 - Các chỉ tiêu ngoại quan

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1.Trạng thái

 

2. Mầu

3. Mùi

Lỏng sánh, đồng nhất, không phân lớp và kết tủa ở nhiệt độ nhỏ hơn 200C

Đồng nhất và theo mẫu đăng kư

Không mùi hoặc có mùi dễ chịu

 

Bảng 2 - Các chỉ chất lượng

Tên chỉ tiêu

Mức chất lượng

1.Hàm lượng chất hoạt động bề mặt , tính bằng phần trăm i  khối lượng, không nhỏ hơn

2. pH của dung dịch sản phẩm

3. Hàm lượng metanol, tính bằng mg/kg không lớn hơn

4. Hàm lượng asen, tính bằng mg/kg, không lớn hơn

5. Hàm lượng kim loại nặng, tính theo ch́, tính bằng mg/kg, không lớn hơn

6. Chất làm sáng huỳnh quang 

7. Độ phân huỷ sinh học, tính bằng phần trăm khối lượng, không  nhỏ hơn

10

 

6 - 8

1000

1

2

 

không được phép

90

4   Phương pháp thử

4.1   Quy định chung

Hoá chất dùng để phân tích là loại TKPT hoặc TKHH

Nước cất sử dụng theo TCVN 4851 - 89 (ISO 3696 - 1987).

Cân phân tích có độ chính xác tối thiểu 0,001 g .

4.2   Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 5454 - 1999 và TCVN 5491 - 1991 với lượng mẫu trung b́nh tối thiểu là 1000 g.

Mẫu thí nghiệm được cho vào b́nh sạch, khô, có nút kín, ngoài b́nh có ghi nhăn:

        tên chất tẩy rửa;

        tên nơi sản xuất;

        ngày sản xuất ;

        ngày và nơi lấy mẫu;

        kư hiệu tiêu chuẩn.

4.3   Đánh giá ngoại quan sản phẩm

Lấy khoảng 200 ml mẫu vào cốc thuỷ tinh dung tich 500 ml. Dùng mắt để quan sát mẫu, cần tiến hành ở nơi có đủ ánh sáng, tránh ánh sáng trực tiếp , không có mầu sắc khác ở gần và không có mùi lạ. Quan sát các đặc tính sau:

        trạng thái: mô tả trạng thái quan sát được, đặc biệt lưu ư về tính đồng nhất của sản phẩm;

        màu sắc: mô tả mầu sắc quan sát được;

        mùi: mô tả mùi cảm nhận được.

Thử mẫu ở nhiệt độ nhỏ hơn 20 0C : Lấy khoảng 200 g mẫu vào cốc thuỷ tinh dung tích 250 ml và  đặt trong b́nh ổn nhiệt ở nhiệt độ 20 0C. Sau 10 phút  mẫu đạt ở nhiệt độ này, lấy ra quan sát.

Đánh giá mẫu thử theo các yêu cầu qui định ở điều 3.1 bảng 1.

4.4   Xác định hàm lượng chất  hoạt động bề mặt 

4.4.1   Nguyên tắc

Các chất hoạt động bề mặt được tách khỏi nước rửa dùng cho nhà bếp bằng etanol và được tính sau khi trừ đi những thành phần khác cũng tan trong etanol như clorua, glyxerin.

Chuẩn độ muối clorua (quy ra NaCl) bằng bạc nitrat với chỉ thị mầu kali cromat.

Dựa vào phản ứng oxy hoá khử của glyxerin với kali periodat trong môi trường axit, lượng periodat  dư tác dụng với kali iodua giải phóng iot. Định lượng iot mới sinh bằng natri thiosunfat và tính ra hàm lượng glyxerin.

4.4.2   Hoá chất và thuốc thử

        etanol 99%;

        bạc nitrat, dung dịch 0,1N;

        kali cromat, dung dịch 10 %;

        axit nitric, dung dịch 1 : 4;

        methyl đỏ, dung dịch 0,1% pha trong etanol;

        axit clohidric, d = 1,19 và dung dịch 1 + 1;

        natri thiosunfat, dung dịch 0,1 N;

        kali periodat, dung dịch 0,1 N;

        kali iodua, dung dịch 10 %;

        hồ tinh bột, dung dịch 1 %.

4.4.3   Thiết bị và dụng cụ

        tủ sấy duy tŕ ở nhiệt độ 105 0C;

        bếp cách thuỷ;

        b́nh tam giác, dung tích 100 ml;

        b́nh tam giác có nút nhám, dung tích 250 ml;

        cốc thuỷ tinh, dung tích 250 ml;

        buret 25 ml.

4.4.4   Cách tiến hành

4.4.4.1   Xác định tổng hàm lượng chất tan trong etanol

Cân khoảng 5 g mẫu (chính xác đến 0,001 g) vào cốc thuỷ tinh dung tích 250 ml, thêm vào đó 40 ml etanol. Đậy cốc bằng mặt kính đồng hồ, đun nóng trên bếp cách thuỷ và khuấy cho mẫu phân tán hoàn toàn. Lọc mẫu qua giấy lọc vào b́nh tam giác dung tích 100 ml đă được sấy khô và cân trước đến khối lượng không đổi m0 (chính xác đến 0,001 g).

Tiếp tục quá tŕnh hoà tan trên hai lần nữa, mỗi lần với 20 ml etanol. Thu gộp tất cả dung dịch lọc vào b́nh tam giác trên, và cô nhẹ b́nh này trên bếp cách thuỷ cho đến khi chỉ c̣n lại cặn. Sấy b́nh tam giác này ở nhiệt độ 105 0C trong một giờ. Để nguội b́nh trong b́nh hút ẩm, sau 30 phút đem cân là giá trị m1 (chính xác đến 0,001 g).

Lặp lại giá trị sấy này đến khi chênh lệch giữa hai lần cân liên tiếp không lớn 0,001 g.

4.4.4.2   Xác định hàm lượng muối clorua tan trong etanol

Hoà tan phần cặn  sau khi xác định chất tan trong etanol ở (4.4.4.1) trong 20 ml nước cất và thêm hai giọt methyl đỏ. Nếu dung dịch có mầu vàng th́ trung hoà bằng axit nitric 1 + 4 đến mầu hồng. Thêm 2,5 ml dung dịch kali cromat  10 %. Chuẩn độ bằng dung dịch bạc nitrat 0,1 N đến khi xuất hiện mầu đỏ gạch, thể tích chuẩn độ là V1. Đồng thời tiến hành thí nghiệm mẫu trắng với đầy đủ các thuốc thử nhưng không có mẫu, thể tích chuẩn độ là V2.                                   

4.4.4.3   Xác định hàm lượng glyxerin tan trong etanol

Hoà tan phần cặn chất tan trong etanol ở (4.4.4.1) trong khoảng 25 ml nước và 5 ml dung dịch HCl   (1 + 1), chuyển dung dịch vào b́nh tam giác có nút nhám dung tích 250 ml, thêm chính xác 25 ml dung dịch kali periodat,đậy nút, lắc đều mẫu, để yên 15 phút. Lấy mẫu ra, cho thêm 20 ml dung dịch axit clohidric (1 + 1) và 20 ml dung dịch kali iodua. Đậy nút, lắc tṛn, để yên trong bóng tối 
5 phút. Sau đó chuẩn độ dung dịch bằng natri thiosunfat đến mầu vàng nhạt, thêm vào đó 1 ml dung dịch hồ tinh bột và tiếp tục chuẩn độ đến khi mất mầu xanh của dung dịch, thể tích chuẩn độ này là V4. Đồng thời tiến hành thí nghiệm mẫu trắng, thể tích chuẩn độ là V3.           

4.4.5   Tính kết quả

4.4.5.1   Tổng hàm lượng chất tan trong etanol

Tổng hàm lượng chất tan trong etanol (X1), tính bằng phần trăm khối lượng, theo công thức sau:

 

X1 =    

28,84 x ( V1 – V0 ) x CO  
m  

 trong đó

m-  khối lượng b́nh, tính bằng gam;

m1  -  khối lượng của cặn và b́nh, tính bằng gam;

m - khối lượng  mẫu thử, tính bằng gam.

4.4.5.2   Hàm lượng muối clorua tan trong etanol

Hàm lượng muối clorua tan trong etanol (X2), quy ra NaCl, tính bằng phần trăm khối lượng, theo công thức sau:

X2 =    

(V1 - V2) x 0,0058 x 100  
m  

trong đó

V1 - thể tích bạc nitrat 0,1 N dùng để chuẩn độ mẫu thử, tính bằng mililít;

V2 - thể tích bạc nitrat 0,1 N dùng để chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng mililít;

m - khối lượng mẫu thử, tính bằng gam;

0,0058 - lượng gam natri clorua tương ứng với 1 ml bạc nitrat 0,1 N.

4.4.5.3   Hàm lượng glyxerin tan trong etanol

Hàm lượng glyxerin tan trong etanol X3, tính bằng phần trăm khối lượng (%), theo công thức sau:

 

X3 =    

(V3 - V4) x 0,0023 x 100  
m  

trong đó

V4 -  thể tích natri thiosunfat 0,1 N dùng để chuẩn độ mẫu thử, tính bằng mililít;

V3 - thể tích natri thiosunfat 0,1 N dùng để chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng mililít;

m - khối lượng mẫu thử, tính bằng gam;

0,0023 - lượng gam glyxerin tương ứng 1 ml  natri thiosunfat 0,1 N.          

4.4.5.4   Tổng hàm lượng chất hoạt động bề mặt tan trong etanol (X), tính bằng phần trăm khối lượng, theo công thức sau:

X = X1 - (X2 + X3)

trong đó

X1 - tổng hàm lượng chất tan trong etanol, tính bằng %;

X2 - hàm lượng muối natri clorua tan trong etanol, tính bằng %;

X3 - hàm lượng glyxerin tan trong etanol, tính bằng %.

4.4.6   Độ chính xác của phương pháp

4.4.6.1   Độ lặp lại

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả xác định song song tiến hành trên cùng một mẫu thử hoặc được thực hiện liên tiếp, do cùng một người phân tích, sử dụng cùng loại thiết bị không được vượt quá 0,3 % chất hoạt động bề mặt.

4.4.6.2   Độ tái lặp

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thu được trên cùng một mẫu thử ở hai pḥng thí nghiệm không được vượt quá 0,5 % chất hoạt động bề mặt .

4.5   Xác định hàm lượng asen và kim loại  nặng

4.5.1   Chuẩn bị dung dịch thử

Cân khoảng 10 g mẫu (chính xác đến 0,01 g) vào b́nh tam giác chịu nhiệt dung tích 250 ml. Thêm 10 ml axit sunfuric đặc và đun nhẹ trên bếp điện, sau đó tăng dần nhiệt độ để mẫu cháy thành dung dịch sánh mầu nâu đen. Để nguội dung dịch và thêm dần từng giọt khoảng 5 ml axit nitric đặc và tiếp tục đun sôi nhẹ đến khi dung dịch trở thành trong suốt. Để nguội dung dịch và tráng thành b́nh bằng khoảng 20 ml nước cất, thêm 5 ml dung dịch axit axetic, đun sôi lại dung dịch một lần nữa. Dung dịch trong b́nh trong suốt, không mầu là đạt. Để nguội chuyển dung dịch vào b́nh định mức dung tích 100 ml, thêm nước đến vạch mức và lắc kỹ. Dung dịch này dùng để  xác định asen và kim loại nặng.

4.5.2   Xác định hàm lượng kim loại nặng, tính theo ch́

4.5.2.1   Nguyên tắc

Các ion kim loại nặng tạo với dung dịch natri sunfua kết tủa mầu đen hay nâu trong môi trường axit axetic pH = 3,5 - 4. So sánh mầu của dung dịch mẫu với mầu  của dung dịch tiêu chuẩn ch́.

4.5.2.2   Hoá chất và thuốc thử

        axit sunfuric, d = 1,84;

        axit nitric, d = 14,3

        axit axetic, dung dịch 30 % và (1 + 15);

        natri sunfua, dung dịch 2 %;

        amoniac, dung dịch 25 % và (1 + 2);

        dung dịch ch́ tiêu chuẩn A, 1 mg/ml, chuẩn bị theo TCVN1056-86;

        dung dịch ch́ tiêu chuẩn B, 0,010 mg/ml, lấy 10 ml dung dịch A cho vào b́nh định mức
1000 ml,  định mức tới vạch bằng nước và lắc kỹ;

        dung dịch ch́ tiêu chuẩn C, 0,0001 mg/ml, lấy 10 ml dung dịch B cho vào b́nh định mức 1000 ml, định mức tới vạch bằng nước và lắc kỹ.

Dung dịch B và C chỉ pha trước khi dùng.

4.5.2.3   Dụng cụ

        ống so mầu Nessler 50 ml;

        b́nh định mức dung tích 100 ml, 1000 ml.

4.5.2.4   Cách tiến hành

Hút 10 ml mẫu ở điều 4.5.1 vào ống so mầu Nessler. Đồng thời lấy 20 ml dung dịch ch́ tiêu chuẩn  C vào ống so mầu khác. Trung hoà dung dịch mẫu và dung dịch tiêu chuẩn bằng dung dịch amoniac (1 + 2) theo chỉ thị phenolphtalein đến phớt hồng. Thêm vào mỗi ống thử 1 ml axit axetic  và 0,5 ml dung dịch natri sunfua. Đậy nút và lắc đều. Sau 1 phút so sánh mầu của ống dung dịch thử không được đậm mầu hơn dung dịch của ống so sánh. Khi so sánh mầu phải nh́n từ trên xuống dưới, trên nền trắng.


4.5.3   Xác định hàm lượng asen

Lấy 10 ml dung dịch ở điều 4.5.1 và xác định asen theo TCVN 3778 - 82.

So sánh màu giấy của mẫu với mầu giấy của dung dịch tiêu chuẩn có 0,001 mg As.

4.6   Xác định hàm lượng metanol

4.6.1   Nguyên tắc

Metanol trong mẫu được hoà tan trong dung dịch nền 2-propanol và được xác định bằng phương pháp sắc kư khí, sử dụng cột nhồi là chất cao phân tử và detector ion hoá ngọn lửa (FID).

4.6.2   Hoá chất và thuốc thử

        2-propanol 99 %, hàm lượng metanol nhỏ hơn 0,005 %;

        metanol 99 %.

4.6.3   Thiết bị và dụng cụ

4.6.3.1   Máy sắc kư khí bao gồm:

buồng bơm mẫu, giữ nhiệt độ cao hơn buồng cột 50 0C, cột có đường kính 3 - 4 mm, dài 2 - 3 m, làm bằng thuỷ tinh Bo;

- detector FID;

máy ghi: chiều cao thế 2 mV là cực đại, độ rộng của giấy ghi tối thiểu là 150 mm , tốc độ bút cho toàn chiều cao là 3 giây, tốc độ giấy ghi tối thiểu 10 mm/phút và có khả năng điều chỉnh lớn hơn;

thiết bị điều chỉnh độ nhậy;

b́nh khí: nitơ hay heli;

 bơm mẫu: micro xylanh, dung tích 10 ml, phân chia vạch từ 0,1 - 1ml;

b́nh định mức, dung tích 100 ml và 1000 ml;

cốc dung tích 250 ml;

cột nhồi, chất được nhồi là các hạt cao phân tử có lỗ và kích thước hạt 170 - 300 mm như Porapak-Q.

 4.6.4   Chuẩn bị mẫu thử và dung dịch tiêu chuẩn

        Dung dịch mẫu thử: Cân 10 g mẫu lỏng ( chính xác đến 0,1 g)  và 10,0 g 2-propanol vào b́nh định mức dung tích 100 ml. Thêm nước tới vạch và lắc kỹ.

        Dung dịch tiêu chuẩn: Cân 10 g metanol (chính xác đến 0,01 g) vào b́nh định mức  dung tích 1000 ml. Thêm nước tới vạch bằng và lắc kỹ. Hút 10 ml dung dịch này vào b́nh định mức dung tích 100 ml đă cân trước 10,0 g 2-propanol. Thêm nước đến vạch và lắc kỹ.

        Dung dịch nền 2-propanol: Cân 10,0 g 2-propanol vào b́nh định mức dung tích 100 ml. Thêm nước tới vạch và lắc kỹ.

4.6.5   Cách tiến hành

4.6.5.1   Tuân thủ theo qui tŕnh của máy sắc kư khí:

        Nối khí vào máy sắc kư khí, điều chỉnh van áp xuất 300 - 500 kPa, rồi điều chỉnh dẫn khí vào khoảng 100 kPa.

        Nối máy sắc kí khí với máy ghi, đặt buồng cột ở chế độ 130 - 150 0C, đặt nhiệt độ ở buồng bơm mẫu và ở detector cao hơn buồng cột 50 0C.

        Điều chỉnh độ nhậy cực đại, bắt đầu ghi và khẳng định đường nền thẳng cố định (nếu cột mới nhồi th́ phải tăng nhiệt độ ở buồng cột lên 10 - 20 0C.

        Bơm nhanh 1 ml dung dịch 2-propanol vào buồng bơm mẫu, đặt bút vào điểm xuất phát trên trục thời gian của giấy ghi. Điều chỉnh tốc độ khí mang và nhiệt độ buồng cột sao cho pic
2-propanol xuất hiện vào khoảng sau 8 - 10 phút, điều chỉnh độ nhậy của máy và tốc độ giấy sao cho chiều cao của pic 2-propanol không thấp hơn 50 % và không cao hơn 90 % độ rộng giấy ghi.

4.6.5.2   Đo mẫu

         Bơm nhanh 1 ml dung dịch tiêu chuẩn vào buồng bơm mẫu và thực hiện tiếp tương tự như phần 4.6.5.1. Ghi sắc kư đồ, pic metanol xuất hiện sau khoảng 2 - 2,5 phút và pic 2-propanol sau khoảng 8 - 10 phút. Tỷ số diện tích của hai pic metanol và 2-propanol của dung dịch tiêu chuẩn là Atc.

        Bơm nhanh 1 ml dung dịch mẫu thử vào buồng bơm mẫu và thực hiện tiếp như ở dung dịch tiêu chuẩn, trong điều kiện hoàn toàn giống nhau. Ghi sắc kư đồ.Tỷ số diện tích của hai pic metanol và 2-propanol ở mẫu thử là Am.

4.6.6   Tính kết quả

So sánh hai tỷ số  Am < = Atc.

4.6.7   Ghi chú: Pic etanol không gây ảnh hưởng đến kết quả.

4.7   Chất làm sáng huỳnh quang

4.7.1   Nguyên tắc

Chiếu đèn cực tím vào giấy lọc đă được nhúng vào dung dịch mẫu thử và xác định sự có mặt của chất làm sáng quang học trong mẫu.

4.7.2   Dụng cụ

        đèn chiếu tia cực tím, sử dụng ở bước sóng khoảng 360 nm;

        giấy lọc định tính (giấy lọc thường), kích thước lỗ 20 - 25 mm, kích thước giấy 25 mm x 50 mm;

        cốc thuỷ tinh, dung tích 250 ml;

4.7.3   Cách tiến hành

Hoà tan 2,0 gam mẫu vào 100 ml nước nóng ở 40 0C. Nhúng giấy lọc vào dung dịch trong khoảng 30 phút. Sau đó nhúng dải giấy lọc này vào 100 ml nước nóng ở 40 0C trong 5 phút, lặp lại quá tŕnh này một lần nữa. Đồng thời làm giấy mẫu trắng để so sánh, giấy này chỉ nhúng trong nước. Để khô giấy và dùng đèn tia cực tím chiếu giấy trong buồng tối, đặt giấy cách đèn 20 - 30 cm.

4.7.4   Tính kết quả

So sánh giấy có nhúng vào mẫu và giấy nhúng vào mẫu trắng.

4.8   Xác định độ pH

Thực hiện theo TCVN 5456-91 Chất tẩy rửa tổng hợp. Phương pháp xác định chỉ số nồng độ ion hidro (độ pH).

4.9       Xác định độ phân huỷ sinh học

Xác  định theo TCVN 6969 : 2001  Phương pháp thử độ phân huỷ sinh học của chất tẩy rửa tổng hợp.

5   Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả xác định gồm những mục sau đây:

        tất cả các thông tin cần thiết để nhận biết đầy dủ về mẫu thử;

        các phương pháp sử dụng (theo tiêu chuẩn này);

        các kết quả thu được và cách biểu thị các kết quả;

        các chi tiết của mọi thao tác không qui định trong tiêu chuẩn này hoặc các tiêu chuẩn khác, hoặc bất kỳ thao tác tuỳ ư nào cũng như các sự cố xẩy ra ảnh hưởng đến kết quả.

6   Bao gói, ghi nhăn, vận chuyển và bảo quản sản phẩm

6.1   Bao gói

Nước rửa dùng cho nhà bếp được đóng trong các chai bằng nhựa.

Các chai nước rửa dùng trong nhà bếp được xếp trong các thùng bằng các tông. Đảm bảo chắc chắn và an toàn trong quá tŕnh vận chuyển và bảo quản. Số lượng đóng gói theo thoả thuận giữa hai bên sản xuất và tiêu thụ.

6.2   Ghi nhăn

Trên mỗi chai nước rửa dùng cho nhà bếp đều có nhăn ghi:

        tên hàng hoá;

        tên và địa chỉ cơ sở sản xuất;

        thành phần  nguyên liệu chính;

        Chỉ tiêu chất lượng chính;

        hướng dẫn sử dụng;

        ngày sản xuất; 

        hạn sử dụng;

Trên mỗi thùng các tông có nhăn ghi:

        tên hàng hoá;

        tên và địa chỉ cơ sở sản xuất;

        số lượng chai;

        hướng dẫn bảo quản (kư hiệu che mưa, nắng);

        ngày sản xuất.

6.3   Vận chuyển 

Vận chuyển bằng phương tiện thông dụng. Trong quá tŕnh vận chuyển không được chồng, xếp quá cao tránh gây đổ vỡ, bẹp bao b́ sản phẩm và phải được che mưa nắng.

6.4   Bảo quản

Bảo quản nước rửa dùng cho nhà bếp trong kho khô mát, tránh nơi độc hại.

 

______________________________