NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chi tiết và hướng  dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội,    

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động (sau đây gọi chung là Bộ Luật Lao động đă sửa đổi, bổ sung) về hợp đồng lao động.

Điều 2.

1. Tổ chức, cá nhân sau đây khi sử dụng lao động phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động:

a) Doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

b) Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xă hội;

c) Các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng lao động không phải là công chức, viên chức nhà nước;

d) Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ;

đ) Hợp tác xă (với người lao động không phải là xă viên), hộ gia đ́nh và cá nhân có sử dụng lao động;

e) Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xă hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế văn hóa, thể thao.

g) Cơ quan, tổ chức, cá nhân, nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lănh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam kư kết hoặc tham gia có quy định khác;

h) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam sử dụng lao động nước ngoài, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam kư kết hoặc tham gia có quy đinh khác.

 2. Các trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động quy định tại Điều 4 của Bộ Luật Lao động được quy đinh như sau:

a) Những người thuộc đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh Cán bộ, công chức;

b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chuyên trách, người giữ các chức vụ trong cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp, Ṭa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân được  Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc cử ra theo nhiệm kỳ;

c) Người được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Thống giám đốc, Phó Tổng giám đốc,

Chương II

H̀NH THỨC, NỘI DUNG, LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chương III

GIAO KẾT, THAY ĐỔI, TẠM HOĂN, CHẤM DÚT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

TM. Chính phủ

Thủ tướng

 

PHAN VĂN KHẢI

-------------------------

Xin mời xem chi tiết các phần II, III, IV trong Công báo số 44 (1699) , ra ngày 27/5/2003