THÔNG TƯ số 26/2003/TT-BLĐTBXH ngày 09/12/2003 hướng dẫn cấp  sổ bảo hiểm xă hội cho người  lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐCP ngày 09/01/2003 của Chính phủ.

Thi hành điểm 3 khoản 5 Điều 1 Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 của chính phủ; sau khi có ư kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội hướng dẫn việc cấp sổ bảo hiểm xă hội đối với người lao động có tên trong danh sách của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mà nghỉ chờ việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhận trợ cấp một lần như sau:

I ĐỐI TƯỢNG

1. Đối tượng áp dụng là người lao động làm việc thuộc khu vực Nhà nước quản lư, nghỉ chờ việc từ tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức không sắp xếp bố trí được việc làm, bao gồm:

a) Người lao động được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong doanh nghiệp nhà nước (kể cả nông trường, lâm trường quốc doanh).

b) Người lao động được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ biên chế Nhà nước hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xă hội do ngân sách nhà nước trả lương.

2. Những trường hợp không áp dụng:

a) Đă nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp bảo hiểm xă hội một lần.

b)  Bị kỷ luật buộc thôi việc, hoặc tự ư bỏ việc

c) Bị phạt tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.

d) Ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài không hợp pháp; giả mạo hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến thời gian làm việc.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP SỔ BẢO HIỂM XĂ HỘI

Đối tượng quy định tại điểm 1 Mục I nêu trên được cấp sổ bảo hiểm xă hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 vẫn c̣n có tên trong danh sách lao động của đơn vị.

2. Chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp bảo hiểm xă hội 1 lần.

III. QUY TR̀NH LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ BẢO  HIỂM XĂ HỘI

1. Thủ trưởng đến vị có trách nhiệm:

a) Rà soát các đối tượng nghỉ việc; xem xét, đối chiếu hồ sơ đang quản lư để xác định và lập danh sách những người đă nghỉ chờ việc từ tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 195 thuộc diện dự kiến được cấp sổ bảo hiểm xă hội; công bố và niêm yết công khai danh sách để mọi người lao động biết và tham gia ư kiến. Trước khi công bố cần lấy ư kiến của tổ chức Công đoàn tại đơn vị.

b) Cung cấp hồ sơ, lư lịch và hướng dẫn người lao động có đủ điều kiện kê khai tờkhai cấp sổ bảo hiểm xă hội theo đúng mẫu quy định.    

c) Kư xác nhận tờ khai cấp sổ bảo hiểm xă hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tờ  khai đó . 

d) Có Công văn kèm theo danh sách (Mẫu số 2) và các hồ sơ của người lao động đề nghị cấp sổ Bảo hiểm xă hội đến Bảo hiểm xă hội tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng Bảo hiểm xă hội.

Danh sách người lao động thuộc diện cấp sổ Bảo hiểm xă hội được lập thành hai bản: một bản là danh sách những người lao động  đủ lư lịch gốc và hồ sơ kèm theo, một bản là danh sách những người bị mất lư lịch gốc và hồ sơ.

Trường hợp người lao động không đủ các loại giấy tờ như quy định tại điểm 3 dưới đây do thiên tai, hỏa hoạn hoặc bị mất th́ đơn vị  phải lập biện bản về quá tŕnh làm việc của người lao động và phải có thẩm tra, xác nhận của cơ quan quản lư cấp trên, đồng thời đơn vị cấp công văn gửi kèm các loại giấy tờ để chứng minh như: sổ lao động, lư lịch Đảng viên, lư lịch Đoàn, quyết định tiếp nhận hoặc hợp đồng lao động, quyết định điều động hoặc quyết đinh chuyển công tác,  quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành.

e) Nộp đủ hồ sơ như quy định điểm 3 dưới đây cho cơ quan.Bảo hiểm xă hội.

Đối với đơn vị chia tách, hợp nhất th́ thủ trưởng đơn vị này có trách nhiệm giải quyết;Đối với đơn vị đă giải thể, bán, cho thuê th́ thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết.

2. Người lao động có trách nhiệm:

Trực tiếp khai trong tờ khai cấp sổ bảo hiểm xă hội (theo Mẫu số 1). Nội dung ghi trong tờ khai phải đúng với hồ sơ, lư lịch gốc do cơ quan, đơn vị quản lư; kư và tớ khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai.

3. Hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xă hội của mỗi người bao gồm:

a) Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xă hội.

b) Lư lịch gốc và lư lịch bổ sung của người lao động, quyết định tiếp nhận hoặc hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương.

c) Quyết định nghỉ chờ việc. Trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc th́ phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xă hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Bảo hiểm xă hội  tỉnh, thành phố thực hiện:

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xă hội.

b) Tổ chức thẩm định hồ sơ để xác định các đối tượng thuộc diện được cấp sổ Bảo hiểm xă hội để lập, ghi và cấp sổ bảo hiểm xă hội cho người lao động. Cách ghi sổ bảo hiểm xă hội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/LĐTBXH-TT ngày 26 tháng 4 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội. Thời gian công tác trong khu vực Nhà nước trước khi nghỉ chờ việc được tính hưởng bảo hiểm xă hội theo quy định tại các văn bản sau:

- Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động – Thương binh và Xă hội) hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước;

- Công văn số 1908/HT ngày 15/8/1973 của Bộ Thương binh và Xă hội (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội) về việc tính thời gian công tác cho công nhân, viên chức nhà nước;

- Công văn số 17/HT ngày 04/01/1978 của Bộ Thương binh và Xă hội (nay là Bộ Lao động   Thương binh và Xă hội) về việc tính thời gian công tác cho công nhân viên chức có giữ chức vụ Ban Công an xă;

- Công văn số 305/HT ngày 06/3/1978 ủa Bộ Thương binh và Xă hội (nay là Bộ ao động - Thương binh và Xă hội) về việc tính thời gian công tác cho giáo viên vỡ ḷng;

- Công văn số 169/BHXH ngày 17/02/1981 của Bộ Thương binh và Xă hội (nay à Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội) về việc thực hiện các chế độ hưu trí, mất sức lao động và tiền tuất;

- Thông tư liên Bộ số 10/TT-LB ngày 7/6/1988 của liên Bộ Lao động –Thương binh và Xă hội - Y tế hướng dẫn bổ sung việc tính thời gian công tác đối với cán bộ y tế xă phường;

- Công văn số 1943/LĐTBXH-BTXH ngày 20/8/1990 của Bộ Lao động –Thương binh và Xă hội về việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xă hội đối với người đi hợp tác lao động về nước;

- Thông tư liên Bộ số 12/TT-LB ngày 03/8/1992 của liên Bộ Lao động –Thương binh và Xă hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước;

- Thông báo số 622/VK ngày 14/12/ 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội - Ban Việt kiều Trung ương về việc tính thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài nay là cán bộ, công nhân viên nhà nước để hưởng chế độ Bảo hiểm xă hội;

- Công văn số 3634/LĐ-TBXH ngày09/10/1997 của Bộ Lao động – Thương binh và Xă hội về việc tính thời gian công tác của thanh niên xung phong.

Sau khi đối chiếu, kiểm tra hồ sơ, lư lịch gốc khớp với nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị .cấp sổ bảo hiểm xă hội, cơ quan Bảo hiểm xă hội trả lại hồ sơ, lư lịch gốc của người lao động cho đơn vị sử dụng lao động.

Trường hợp khi thẩm định, xét thấy có những hồ sơ chưa đúng, đủ, th́ cơ quan Bảo hiểm xă hội phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị có đối tượng để đơn vị tiếp tục xử lư bổ sung.

c) Sau 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hoàn chỉnh do đơn vị sử dụng lao động nộp, cơ quan Bảo hiểm xă hội thực hiện xong việc cấp sổ Bảo hiểm xă hội và giao sổ bảo hiểm xă hội cho đơn vị sử dụng lao động. Thủ trưởng đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm giao sổ bảo hiểm xă hội cho người lao động.

d) Tổng hợp t́nh h́nh cấp sổ bảo hiểm xă hội của các cơ quan Bảo hiểm xă hội tỉnh, thành phố và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội, Bộ Tài chính (theo Mẫu số 3).

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm niêm yết công khai danh sách những người đă được duyệt cấp Sổ bảo hiểm xă hội. Khi làm thủ tục cấp sổ bảo hiểm xă hội, nếu người lao động đă hết tuổi lao động theo quy định tại Bộ Luật Lao động th́ thủ trưởng đơn vị chuyển hồ sơ của người lao động cho cơ quan bảo hiểm xă hội để giải quyết ngay chế độ hiện hành.

3. Người lao động nhận sổ bảo hiểm xă hội trực tiếp từ đơn vị sử dụng-lao động. Người lao động dùng sổ này để tiếp tục đóng bảo hiểm xă hội, hoặc giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các Bộ, ngành chủ quản có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc quyền trực tiếp quản lư thực hiện các quy định tại Thông tư này.

5. Kinh phí thực hiện thẩm định và cấp sổ bảo hiểm xă hội được lấy từ phí quản lư của Bảo hiểm xă hội Việt Nam.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xă hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 được ghi nhận trong sổ bảo hiểm xă hội, được tính hưởng chế độ bảo hiểm xă hội.

3. Các quy định tại Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết năm 2005.

4. Trong quá tŕnh thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội để nghiên cứu giải quyết./.

Bộ trưởng Bộ Lao động
Thương binh và Xă hội

NGUYỄN THỊ HẰNG

-------------------------

Nguồn: Công báo số 208 (1863) , ra ngày 11/12/2003