QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 27/2003/QĐ-TTG ngày 19/02/2003 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lănh đạo.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998.

Để thực hiện Quyết định sổ 51/ QĐ -TW ngày 03/5/1999 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lănh đạo và quản lư;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lănh đạo trong các Cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước.  

Điều 2. Quyết đinh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dơi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Cơ quanthuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

Thủ tướng Chính phủ

PHAN VăN KHảI .

QUY CHẾ Bổ nhiệm bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lănh đạo

(ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/ QĐ-TTG ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ).

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lănh đạo gồm các chức vụ từ cấp Phó Trưởng pḥng và tương đương trở lên ở các Cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp và ở các doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Một số từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Bổ nhiệm là việc người đứng đầu Cơ quancó thẩm quyền ra quyết đinh cán bộ, công chức giữ một chức vụ lănh đạo có thời hạn trong Cơ quanđơn vị.

2. Bổ nhiệm lần đầu là việc người đứng đầu Cơ quancó thẩm quyền lần đầu tiên quyết định cử cán bộ, công chức giữ chức vụ lănh đạo hoặc quyết định cử giữ chức vụ lănh đạo mới cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

3. Bổ nhiệm lại là việc người đứng đầu Cơ quancó thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức lănh đạo tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm.

4. Luân chuyển là việc người đứng đầu Cơ quancó thẩm quyển bổ nhiệm cán bộ, công chức lănh đảo giữ một chức vụ lănh đạo mới trong quá tŕnh thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng. 

5. Miễn nhiệm là việc người đứng đầu Cơ quancó thẩm quyền ra quyết định thôi giữ chức vụ lănh đạo đối với cán bộ, công chức lănh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

6. Từ chức là việc cán bộ công chức lănh đạo tự nguyện xin thôi giữ chức  vụ lănh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được Cơ quancó thẩm quyền đồng ư. 

Điều 3.  Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức lănh đạo:    

1 Các cấp ủy đảng từ cơ sở trở lên trực tiếp lănh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chữa đối với cán bộ, công chức theo phân cấp quản lư của Trung ương và đúng quy tŕnh, thủ tục;

2: Thực hiện nguyên tắc tập trung  dân chủ, phát huy trách nhiệm.cua người đứng đầu (sau đây gọi là Thủ trưởng) Cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức được bổ nhiệm; bổ nhiệm lại, luân chuyển phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

3. Xuất pháp từ yêu cầu, nhiệm vụ của Cơ quan, đơn vị và điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức;

4. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và  phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức,  nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quản, đơn vị;

5. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm th́ cũng có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại, luân chuyển, (miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của cán bộ, công chức lănh đạo;

6. Đối với một số chức vụ đặc thù, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đă  được quy định tại các văn bản pháp luật khác th́ phảl áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lư cao hơn.

Điều 4. Trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn  chức của cán bộ, công chức lănh đạo được thực hiện như sau:    

1. Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị đề xuất và nhận xét đánh giá đối với cán bộ, công chức được đề xuất; họp bàn trong tập thể lănh đạo Cơ quan, đơn vị;

2 . Xin ư kiến cấp ủy;

3. Tổ chức lấy ư kiến tín nhiệm trong cơ quan, đơn vị;

4. Thủ trưởng  Cơ quanđơn vị ra quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm và phải chịu trách nhiệm về quyết định hoặc đề xuất của ḿnh.

Chương II

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LĂNH ĐẠO

Mục 1. BỔ NHIỆM

 Điều 5. Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm; đối với một số cơ quan, đơn vị đặc thù có thể quy định thời hạn mỗi lần bổ nhiệm ngắn hơn

Điều 6. Điều kiện bổ nhiệm:

1 Đạt tiêu chuẩnl chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước;

2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quanchức năng có thẩm quyền xác minh rơ ràng, trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định;

3. Tuổi bổ nhiệm:

a) Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

b) Riêng các chức vụ trưởng pḥng, phó trưởng pḥng các quận, huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);  

c) Trường hợp cán bộ, công chức đă thôi giữ chức vụ lănh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xém  xét để bổ nhiện giữ chức vụ lănh đạo, th́ điều kiện về tuổi tác th́ thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.    

4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

5. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ h́nh thức khiển trách đến cách chức.

Điều 7. Tŕnh tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lănh đạo:

1 Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, công chức lănh đạo tŕnh cơ quancó thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm.

2. Sau khi được cơ quancó thẩm quyền đồng ư, lănh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể qua các bước sau:

a) Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

- Thủ trưởng và tập thể lănh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ư kiến giới thiệu của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị;

- Tập thể lănh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Khi bổ nhiệm một chức vụ có thể giới thiệu từ 1 đến 3 người để lựa chọn;

- Tổ chức họp lấy ư kiến của cán bộ chủ chốt cơ quanđơn vị để trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ, công chức bổ nhiệm; thông báo danh sách cán bộ, công chức được lănh đạo giới thiệu; tóm tắt lư lịch, quá tŕnh học tập, công tác nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát tríển; dự kiến phân công công tác; cán bộ, công chức được giới thiệu tŕnh bày ư kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan;

Tập thể lănh đạo cơ quan, đơn vị  xem xét kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có);

- Đảng ủy hoặc Thường vụ Đảng ủy cơ quancó ư kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm;     

- Tập thể lănh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong tập thể lănh đạo tán thành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm.

b) Đồi với nguồn nhân sự  nơi khác:

- Lănh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu; 

- Tập thể lănh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận thống nhất về chủ trương và tiến hành: một số công việc sau: đại diện lănh đạo cơ quangặp cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác; làm việc với cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ư kiến về nhu cầu bổ  nhiệm t́m hiểu và xác minh lư lịch của cán bộ, công chức; trao đổi kết quả làm việc với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác; lấy ư kiến của cấp ủy cơ quanvề việc bổ nhiệm cán bộ, công chức; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiệm.

3. Đối với các trường hợp đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải làm tờ tŕnh kèm theo các hồ sơ cần thiết theo quy định hiện hành.

Mục 2.  BỔ NHIỆM LẠI

Điều 8. Cán bộ, công chức LĂNh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Điều 9. Điều kiện bổ nhiệm lại:

1 Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

2. Đạt tiêu chuẩn cán bộ, công chức lănh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

8. Cơ  quan,  đơn vị  có nhu cầu;

4. Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Điều 10.

1. Cán bộ, công chức lănh đạo được bổ nhiệm trước khi quy chế này có hiệu lực, nếu đă có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên (tính từ khi có quyết định bổ nhiệm) đều phải tiến hành xem xét bổ nhiệm lại.

2. Đối với cán bộ, công chức lănh đạo c̣n từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại th́ thời hạn bổ nhiệm được tính đến thờí điểm đủ tuổi nghỉ  hưu theo quy định.

3. Đối với cán bộ, công chức lănh đạo c̣n dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lănh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 11. Tŕnh tự bổ nhiệm lại:

1. Cán bộ, công chức lănh đạo làm báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ theo hướng dẫn tại Quy chế đánh giá cán bộ, công chức gửi Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền;

2. Tập thể cán bộ công chức (hoặc tập thể lănh đạo) trong cơ quan, đơn vị tham gia ư kiến. Sau đó gửi biên bản lên Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền;

8. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức lănh đạo đánh giá  và đề xuất ư kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại;

4. Sau khi trao đổi trong tập thể lănh đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

Mục 3. LUÂN CHUYỂN

Điều 12. Việc luân chuyển cán bộ, công chức lănh đạo giữ một chức vụ khác theo quy hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức lănh đạo phải căn cứ vào yêu cầu công tác và phù hợp  với tŕnh độ năng lực của cán bộ, công chức.

Điều 13. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức lănh đạo được  tiến hành hàng năm theo tŕnh tự  sau:

1. Đơn vị xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức;

2. Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thảo luận phê duyệt kế hoạch luân chuyển hàng năm trong phạm vi thuộc thẩm quyền của ḿnh;

3. Cơ quantổ chức cán bộ của đơn vị chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt của cán bộ, công chức đến nhận công tác;

4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gặp cán bộ, công chức để trao đổi về chủ trương luân chuyển; nghe cán bộ, công chức tŕnh bày nguyện vọng và đề xuất ư kiến cá nhân trước khi ra quyết định;

5. Thủ trưởng và tập thể lănh đạo cơ quan, đơn vị quyết định cụ thể từng trường hợp luân chuyển thuộc thẩm quyền quản lư.

Điều 14. Cán bộ, công chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định luân chuyển. Các cấp có thẩm quyền quyết định phải chịu  trách nhiệm về quyết định của ḿnh.

Chương III

TỪ CHỨC MIỄN NHIỆM

Điều 15. Cán bộ, công chức được bố trí sang công tÁc khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới th́ đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm. 

Điều 16.  Cán bộ, công chức lănh đạo xin từ chức th́ làm đơn gửi lănh đạo cơ quantrực tiếp quản lư xem xét quyết định.

Điều 17.

1. Trong thời hạn 1 tháng, kể từ khi nhận được đơn từ chức, cơ quantrực tiếp quản lư cán

bộ, công chức lănh đạo phải xem xét để quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Khi đơn từ chức chưa được cấp có thẩm quyền chuẩn y th́ cán bộ, công chức lănh đạo vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

3. Cán bộ, công chức lănh đạo sau khi từ chức được  cơ quanquản lư bố trí công tác khác.

Điều 18. Cán bộ công chức lănh đạo do nhu cầu công tác hoặc trong các trường hợp như: sức khỏe không đảm bảo, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức  bị thi hành kỷ luật bằng h́nh thức cách chức th́ cấp có thẩm quyền có thể xem xét miễn nhiệm và bố trí công tác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm./.

   

Thủ tướng Chính phủ

PHAN VĂN KHẢI

-------------------------

Nguồn: Công báo số 15 (1670) , ra ngày 15/3/2003