Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020

01:39' PM - Thứ tư, 27/01/2021

Ngày 27/01/2021, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là BCĐ 35) Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Quý – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị.

Hiện nay, BCĐ 35 Đảng ủy Tập đoàn có 16 đồng chí, do đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn làm Trưởng ban, Tổ thư ký giúp việc có 03 đồng chí. Sau hơn một năm hoạt động, Ban chỉ đạo 35 Tập đoàn từng bước đi vào nề nếp, nội dung và hình thức hoạt động được đổi mới; kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm, góp phần giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tuyên truyền điển hình gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực theo phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Trong năm 2020 cùng với việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo; quán triệt triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất mở Chuyên mục trên trang web Tập đoàn nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh các kết quả sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên; tập trung tuyên truyền, đăng tải các nội dung, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn; tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phản bác các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái của các thế lực phản động về tình hình trong nước, nhất là các vụ việc nhạy cảm, mới nảy sinh được dư luận địa phương nơi có đơn vị sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đóng chân.

Ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc đã tăng cường công tác tuyên truyền gắn với vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, định hướng cho cán bộ, đảng viên và người lao động ổn định tư tưởng, thu nhập, việc làm; chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn.

Trong năm 2021, Ban chỉ đạo Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo 35, Tổ Thư ký thực hiện nghiêm túc các công việc được phân công; tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật; củng cố niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chú trọng giáo dục truyền thống, giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp nói riêng trong tình hình mới, qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất xây dựng và phát triển doanh nghiệp; Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 53- KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội; Tuyên truyền, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về Luật an ninh mạng nhằm tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên môi trường mạng; Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát trang thông tin điện tử Tập đoàn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đã quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin tích cực trên hệ thống thông tin đại chúng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, khai thác, sử dụng intermet và mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo 35 ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu các thành viên BCĐ, tổ thư ký của BCĐ phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật; tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận xã hội, tư tưởng, nguyện vọng và những vấn đề cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm; kịp thời tham mưu các biện pháp, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch./.

HỒNG LIÊN

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,