Đảng ủy VINACHEM: Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2018

03:18' PM - Thứ ba, 02/10/2018

Ngày 02/10/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2018

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra. các đồng chí Bí thư tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo kết quả quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018 của Đảng ủy Tập đoàn.

Theo đó, trong quý III và 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2018; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 885-CT/ĐU ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thực hiện một số nhiệm vụ về công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay; Ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện; Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam, Đoàn thanh niên Tập đoàn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích để cán bộ, đảng viên, người lao động trong tập đoàn hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chủ động có phương án ngăn chặn các phần tử xấu thâm nhập tuyền truyền, kích động, lôi kéo người lao động để đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian vừa qua không có đơn vị và cá nhân nào trong Tập đoàn tham gia tụ tập đông người, tuần hành, biểu tình gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã cho ý kiến về việc kiện toàn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp; Ban hành Kế hoạch đào tạo và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018; Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT; Tham gia góp ý kiến vào các dự thảo cỉa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai thực hiện hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các Đảng bộ cơ sở trực thuộc theo quy định; Ban hành Nghị quyết chỉ đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ quản lý Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2020-2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc đã ban hành kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và tổ chức triển khai thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện hiện hoàn thành các báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Tập đoàn thay thế Quy chế công tác dân vận đã ban hành kèm theo Quyết định số 186-QĐ/ĐU. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Tập đoàn.

Lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc trong Công ty mẹ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận; cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức tốt hội nghị người lao động năm 2018; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh Tập đoàn triển khai thực hiện chương trình công tác 09 tháng đầu năm 2018; tổ chức, triển khai nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2018, lãnh đạo chỉ đạo Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn triển khai thực hiện, phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tập đoàn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn.

Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các ban chuyên môn của Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đang tổ chức xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn tại 15 doanh nghiệp năm 2018.

Nhìn chung trong quý III và 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Công Thương đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn. Với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai nhiệm vụ công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2018, sản phẩm sản xuất và tiêu thụ hầu hết tăng so với cùng kỳ năm 2017; đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến thảo luận của các đại biểu, hầu hết các ý kiến thảo luận đều tập trung vào việc hoàn thiện bản báo cáo và những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị cũng được nghe Đảng ủy Tập đoàn phổ biến một số văn bản mới của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,