VINACHEM: Ban hành "Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2019

11:52' AM - Thứ ba, 16/04/2019

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và nhiệm vụ của viên chức, người lao động toàn Tập đoàn về THTK, CLP trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ngày 09 tháng 4 năm 2019, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành "Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2019.

Theo đó, Tập đoàn xác định THTK, CLP năm 2019 tiếp tục là một công tác quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động về THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tập đoàn. Nhiệm vụ trọng của Tập đoàn đối với THTK, CLP năm 2019 là: Triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất giai đoạn 2017 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tiếp tục thực hiện phương án xử lý đối với 03 doanh nghiệp sản xuất phân bón ure và DAP; Quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi tại đơn vị; Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay; tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn; định mức và chế độ quy định; Thường xuyên rà soát, xây dựng, hoàn thiện và bổ sung hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ của các đơn vị và cá nhân; Tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, trong đó quan phát triển cả thị trường trong nước và xuất khẩu; Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản của hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính của các đơn vị; Triển khai đồng bộ, hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động, phấn đấu tăng năng suất lao động toàn Tập đoàn; Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên, trong xử lý ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lưc của Tập đoàn được giao quản lý và sử dụng; Đầy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt luật THKT, CLP; Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ Ngành, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nhằm nâng cao nhân thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác THTK, CLP.

Xem toàn văn "Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2019 tại đây

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,