Vinachem: Nâng cao công tác quản trị

03:10' PM - Thứ năm, 01/04/2021

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã xây dựng bản mẫu Điều lệ Công ty và bản mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư số 116/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và pháp luật có liên quan, áp dụng đối với công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Để đảm bảo quyền và lợi ích của Tập đoàn và các cổ đông, tại văn bản chỉ đạo 402/HCVN-TCNS ngày 26 tháng 03 năm 2021, Tập đoàn đã yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các Công ty cổ phần phối hợp với Hội đồng quản trị nghiên cứu quy định của pháp luật, bản mẫu điều lệ triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, đẩy mạnh công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, Tập đoàn đã có văn bản 451/HCVN –TCNS ngày 30 tháng 03 năm 2021 yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp; Công ty TNHH một thành viên; đơn vị sự nghiệp và đơn vị trực thuộc căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng - nhiệm vụ, nâng cao năng lực quản trị - điều hành và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, qua đó góp phần đẩy mạnh kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn.

Thảo Hiền.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,