Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam năm 2003 - 2004

12:00' AM - Thứ ba, 14/12/2004

Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam đã kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 556/CP-ĐMDN ngày 6 tháng 5/2003 về việc củng cố Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thuộc bộ, địa phương,Tổng công ty 91 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi kiện toàn, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Tổng Công ty đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong Tổng Công ty thực hiện chương trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. 

Chấp hành nghiêm túc quyết định của Thủ tướng Chính phủ và được sự nhất trí, quyết tâm cao của lãnh đạo Tổng Công ty và lãnh đạo các công ty thành viên, sự tin tưởng của công nhân viên chức - lao động với Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước nên kết quả sắp xếp và chuyển doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần trong thời gian qua của Tổng Công ty đạt được là tích cực. Đến hết tháng 10/2004, Tổng Công ty đã hoàn thành cổ phần hóa 13 công ty, đó là các công ty: Bột giặt LIX, Bột giặt NET, Phương Đông, Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh, Công ty Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP), Que hàn điện Việt Đức, Hóa chất Đức Giang, Pin Hà Nội, Pin ắcquy miền Nam, ắc quy Tia Sáng, Công nghiệp Hóa chất Quảng Ngãi, Hóa chất Vĩnh Thịnh, Hóa chất Vinh và 2 bộ phận doanh nghiệp, đó là Xí nghiệp Giấy đế Hà Bắc và Nhà máy Pin Xuân Hòa.

Trong thời gian còn lại của năm 2004, Tổng Công ty sẽ hoàn thành cổ phần hóa Công ty ắc quy Vĩnh Phú và Công ty Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng. Như vậy, đến hết năm 2004, Tổng Công ty đã hoàn thành cổ phần hóa 15 công  ty và 2 bộ phận doanh nghiệp. So với lộ trình trong Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (giai đoạn 2003 - 2005), Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam đã thực hiện được 60% kế hoạch.

Nhìn chung, các công ty sau khi cổ phần hóa đã đi vào hoạt động ổn định và đạt được kết quả đáng kể, cụ thể:

Về lao động: về cơ bản người lao động đã có đủ việc làm. Chất lượng của đội ngũ lao động đã được cải thiện một bước. Năng suất lao động, thu nhập của người lao động đều tăng. Trong 9 tháng đầu năm 2004, năng suất lao động của Công ty Bột giặt LIX tăng 10% so với cùng kỳ năm 2003, thu nhập bình quân 1,9 triệu đồng/ người/ tháng. Tại Công ty Pin Hà Nội, năng suất lao động tính theo doanh thu tăng 42,6% ; tại Công ty Bột giặt NET, năng suất lao động tăng 50% so với cùng kỳ năm 2003.

Về lợi nhuận và doanh thu: Sau khi chuyển sang công ty cổ phần, lợi nhuận và doanh thu của các công ty đều tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

9 tháng đầu năm 2004, Công ty Bột giặt LIX đạt doanh thu 199 tỷ đồng, tăng 23%, lợi nhuận tăng 36%; Công ty Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh: lợi nhuận tăng 95%; Công ty Que hàn Việt Đức doanh thu đạt 57,959 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận tăng 44%; Công ty Pin Hà Nội đạt doanh thu 71,83 tỷ đồng, tăng 22,5%, lợi nhuận tăng 44,7%.

Về nộp ngân sách: So với cùng kỳ năm 2003, các công ty đều nộp tăng, cụ thể Công ty Bột giặt NET tăng gấp 5 lần; Công ty Pin Hà Nội tăng 21,9 % ...

Về cổ tức: Hầu hết các công ty đều đạt mức cổ tức dự kiến trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bình quân cổ tức đạt 12%. Nhìn chung, mức chia cổ tức của các công ty còn thấp (chỉ riêng Công ty Cổ phần Pin Hà Nội có mức chia cổ tức đạt 16,5%).

Những kết quả đạt được trên đây chủ yếu là do:

- Những chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người lao động và các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động ổn định.

- Người lao động và người quản lý mà trong đó đa số là cổ đông đã tích cực phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm để nâng cao năng suất lao động, đổi mới phong cách quản lý doanh nghiệp.

- Các công ty đã cổ phần hóa bước đầu đã tập trung vào công tác quản trị doanh nghiệp. Trước hết là quản lý đầu vào để giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng lao động, quản lý về công nghệ sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mục tiêu sản xuất - kinh doanh của bộ máy quản lý và điều hành đã có thay đổi là vì lợi nhuận.

- Tổng Công ty đã làm tốt công tác cử người tham gia Hội đồng quản trị và ban kiểm soát tại các công ty cổ phần. Mặt khác đã kịp thời ban hành quy chế quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần thông qua người trực tiếp quản lý.  

Cùng với việc thực hiện cổ phần hóa, Tổng Công ty đã hoàn thành việc sáp nhập Công ty Dịch vụ vật tư và Thương mại vào Công ty Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất và Công ty Pyrit vào Công ty Apatit Việt Nam. Đã hoàn thành việc chuyển Xí nghiệp Phân bón Bình Điền thành Công ty Phân bón Bình Điền; Công ty Cơ khí Hóa chất Hà Bắc về Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Nhìn chung, việc sáp nhập và chuyển doanh nghiệp tiến hành thuận lợi. Các đơn vị thuộc diện sáp nhập và chuyển đã ổn định sản xuất, đặc biệt, Công ty Phân bón Bình Điền đã có sự tăng trưởng tốt và đạt kế hoạch ở mức cao trong 9 tháng đầu năm 2004: doanh thu đạt 835 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2003; giá trị tổng sản lượng tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2003.    

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định chuyển hai công ty là Hóa chất Cơ bản Miền Nam và Apatit Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên. Theo đó, Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam có số vốn điều lệ 61 tỷ đồng được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty; Công ty Apatit Việt Nam có số vốn điều lệ (tạm tính) 364 tỷ đồng được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng quản trị. Việc lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý của các công ty nói trên chủ yếu dựa trên căn cứ quy mô, ngành nghề kinh doanh của công ty.

Đến nay, Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam đã hoàn thành việc chuyển đổi và chính thức đi vào hoạt động. Sau khi chuyển đổi, Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và được độc lập, tự chủ hơn trong quá trình hoạt động. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty phát triển tốt, đảm bảo tốc độ tăng trưởng và đạt hiệu quả kinh tế cao. So với cùng kỳ năm 2003, doanh thu 9 tháng đầu năm 2004 tăng 16,67%, giá trị tổng sản lượng tăng 11%. Hiện nay, Tổng Công ty đang chỉ đạo Công ty Apatit Việt Nam xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH một thành viên trình Tổng Công ty xem xét để sớm đi vào hoạt động.

Theo phương án sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của DNNN trực thuộc Tổng Công ty giai đoạn 2003 - 2005, với kết quả đã đạt được năm 2003 - 2004, nhiệm vụ năm 2005 của Tổng Công ty là còn phải chuyển 6 công ty thành công ty cổ phần. Với tinh thần Nghị quyết 9 (TW khóa IX) đẩy mạnh công tác cổ phần hóa các DNNN và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty còn nhiều việc phải làm trong sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của DNNN và nhiệm vụ này phải được coi ngang tầm với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào:

- Rà soát, phân loại các công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt duy trì 100% vốn nhà nước để xem xét bổ sung trong phương án; chuyển một số công ty nhà nước đang giữ cổ phần chi phối sang không giữ cổ phần chi phối, thực hiện cổ phần hóa một số nhà máy, xí nghiệp trực thuộc công ty.

- Xây dựng phương án kiện toàn mô hình Tổng Công ty, lựa chọn phương án tối ưu để trình Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung giải quyết các đơn vị khó khăn, tạo thêm thuận lợi khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

- Chỉ đạo sát sao các đơn vị chuẩn bị thực hiện cổ phần hóa về đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh, Xử lý công nợ, hướng dẫn về nghiệp vụ chính sách cổ phần hóa, xây dựng phương án cổ phần hóa và điều lệ công ty cổ phần.

- Chuẩn bị nhân sự quản lý phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần.

P.V

Theo Ban ĐMDN

Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,