Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ký kết thoả ước lao động tập thể

12:00' AM - Thứ hai, 12/05/2003

Ngày 18/4/1998, Công ty Supe  phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức Đại hội Công nhân viên chức hàng năm. 263 đại biểu, đại diện cho 3700 công nhân lao động đã về dự Đại hội. Sau khi nghe và thảo luận báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 1997 và phương hưđãng nhiệm vụ năm 1998, hội nghị đã tổ chức lễ ký kết thỏa ưđãc lao động tập thể giữa một bên là Chủ tịch Công đoàn Công ty - đại diện người lao động và một bên là Giám đốc, đại diện người sử dụng lao động. Bản thoả ưđãc này có nội dung cơ bản như bản thoả ưđãc của năm 1996 với các điều bổ sung mới sau:

- "Mức lương cấp bậc, chức vụ và các loại phụ cấp của người lao động được áp dụng theo hệ thống thang bảng lương hiện hành của nhà nước, phù hợp với chức danh nghề nghiệp, với các loại công việc đảm nhận. Mọi người lao động trong công ty phải tuân thủ chấp hành đúng việc xếp lương và giới hạn khung lương theo từng thang bảng lương của các nghề được qui định tại các văn bản mà Giám đốc công ty đã ký: Quyết định số 02/LĐTL ngày 01/09/1994 và văn bản số 19/TCĐT ban hành ngày 31/1/1996".

- "Việc thực hiện phân phối tiền lương cho từng người lao động của công ty được thực hiện theo đúng những qui định hiện hành của Nhà nước và qui chế phân phối tiền lương nội bộ của công ty đã ban hành sau khi được Tổng giám đốc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam phê chuẩn".

"Hàng năm sau khi quyết toán với cấp trên, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và nghị quyết của Đại hội công nhân viên chức, lợi nhuận của công ty sau khi trừ đi các khoản phải nộp cho Nhà nước và các khoản phải trừ theo qui định chung sẽ được trích lập các quĩ theo tỷ lệ dưđãi đây:

a- Quĩ phát triển sản xuất: mức trích tối thiểu là 50%.

b- Quĩ dự phòng tài chính: trích 10%. Số dư của quỹ này tối đa không vượt quá 25% vốn điều lệ.

c- Quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm: trích %. Mức tối đa không vượt quá 6 tháng lương thực hiện của công ty.

d- Quĩ phúc lợi và quĩ  khen thường: phần lợi nhuận sau khi trích lập các quĩ nêu trên, việc trích lập quĩ phúc lợi và khăn thường thực hiện theo qui định sau:

+ Trích tôi đa không quá 3 tháng lương thực tế nếu tỷ suất lợi nhuận trên vốn năm nay không thấp hơn tỷ suất lợi nhuận trên vốn năm trước.

 Trong đó việc trích lập 2 quĩ nêu trên được phân chia theo 3 phương án sau:

+ Trích 50% làm quĩ khen thường, 50% làm quĩ phúc lợi.

+ Trích 60% làm quĩ khen thường, 40% làm quĩ phúc lợi.

+ Trích 40% làm quĩ khen thường, 0% làm quĩ phúc lợi.

Quĩ phúc lợi và qũi khen thường được phân phối, sử dụng đúng mục dịch đã qui định tại bản qui chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ".

- Nội quy lao động của Công ty gồm 6 chương 82 điều sau khi thảo luận kỹ các nội dung trong nội quy lao động được Sở lao động thương binh xã hội Vĩnh Phú (nay là Phú Thọ) ký ngày 23/11/1995 thừa nhận là hợp pháp, tiếp lục có hiệu lực pháp lý năm 1998.

+ Dự kiến chi quỹ phúc lợi 1998:

- Đầu tư cho công trình phúc

- phong trào công nhân viên chức.

- Hoạt động nhân đạo từ thiện.

- Bù quỹ lương.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,