Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2010 – 2015

09:17' AM - Thứ sáu, 20/08/2010

Năm năm tới (2010 - 2015) là chặng đường đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ cùng hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (TĐ HCVN); là chặng đường phấn đấu quyết liệt để thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn trở thành một Tập đoàn kinh tế hàng đầu của ngành Công nghiệp Hóa chất, đi đầu trong sản xuất hóa chất cơ bản, các sản phẩm hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Mục tiêu đặt ra cho TĐ HCVN là đến năm 2015 trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu của ngành Công nghiệp Hóa chất, với tốc độ tăng trưởng 16 - 17%/ năm và cơ cấu phát triển hợp lý các nhóm ngành, trong đó nhóm ngành phân bón là chủ đạo.

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển Tập đoàn giai đoạn này, Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra những phương hướng, giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra trên mọi phương diện, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong Tập đoàn.

Trước hết, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng chính trị là nhiệm vụ mà Đảng ủy Tập đoàn luôn chú trọng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên trong sản xuất, kinh doanh.

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình, đề án nhằm thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng; tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị, tranh thủ sự đồng thuận của cán bộ đảng viên, công nhân viên trong Tập đoàn về đường lối đổi mới, về chủ trương, chính sách, về ý chí quyết tâm đưa TĐ HCVN phát triển vững chắc. Đồng thời tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện di chúc của Bác theo hướng thiết thực với các công việc và điển hình cụ thể. Đảng bộ sẽ tổ chức khen thưởng và động viên kịp thời các nhân tố điển hình làm theo tấm gương Bác; đồng thời thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện cuộc vận động ở từng đảng viên, từng chi bộ và Đảng bộ Tập đoàn.

Đảng bộ Tập đoàn còn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông, xuất bản trong Tập đoàn; kết hợp nhuần nhuyễn thông tin hai chiều, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về các hoạt động của Tập đoàn. Hàng năm, Đảng bộ Tập đoàn sẽ tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong Tập đoàn, tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống về nguồn; duy trì phong trào và từng bước chuyên nghiệp hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

Đối với công tác tổ chức và cán bộ, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Tập đoàn cũng thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, làm tốt công tác chính trị nội bộ. Với mục tiêu trọng tâm là: phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng người lao động có đủ đức, tài, có tâm huyết với công việc; tăng cường cán bộ nữ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý

Đối với công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nâng cao chất lượng đảng viên; trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Tập đoàn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, dựa vào quần chúng nhân dân để xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp về mối quan hệ giữa Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc, làm rõ vai trò của công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là Bí thư cấp ủy cơ sở cần phải lựa chọn được những cán bộ có đủ điều kiện, uy tín, phẩm chất, năng lực, tác phong lãnh đạo… Nâng cao chất lượng, trách nhiệm lãnh đạo, sức mạnh tập thể, tính chiến đấu trong mọi sinh hoạt của Đảng từ cấp chi bộ. Đảng bộ Tập đoàn cũng đề ra mục tiêu là hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trên 95% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Tập đoàn xác định phải nâng cao chất lượng phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng, trước hết trong cấp ủy đảng. Thực hiện biện pháp: chi bộ giám sát, quần chúng giám sát, góp ý phê bình từng cán bộ, đảng viên. Do đó cần chủ động kiểm tra, giám sát về phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành điều lệ Đảng và thực hiện các Nghị quyết, chương trình, đề án của Đảng bộ Tập đoàn, của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên.

Đối với công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, Đảng ủy Tập đoàn lấy mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị; đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên làm nòng cốt. Vì vậy, Đảng ủy Tập đoàn phải thường xuyên củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, coi trọng quyền làm chủ của người lao động trên tất cả các mặt, các lĩnh vực công tác của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, chú trọng việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên theo hướng tinh gọn, đa dạng, thiết thực, gần gũi đoàn viên, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức.

Đảng ủy Tập đoàn còn tổ chức, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội ở trong và ngoài Tập đoàn. Cụ thể là: Công đoàn CNHC Việt Nam cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và nghề nghiệp, bồi dưỡng tác phong công nghiệp cho người lao động; tham gia giải quyết việc làm, thu nhập và tạo điều kiện về nhà ở cho người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên trong Tập đoàn, Đoàn Thanh niên phải làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, tạo điều kiện động viên thanh niên thực hiện nguyện vọng, lợi ích chính đáng trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo

Với nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng ủy Tập đoàn luôn xác định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy là việc làm cần thiết nhằm thực hiện nghiêm túc quy tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt quy chế phối hợp các thành viên trong hệ thống chính trị của Tập đoàn. Phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu của các ban Đảng và vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên.

Sắp tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TĐ HCVN nhiệm kỳ 2010 - 2015 sẽ được tổ chức. Đại hội sẽ diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa vượt qua khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển mới. Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nhân dân cả nước đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội 5 năm (2006 - 2010) mà Đại hội X của Đảng đã đề ra, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Những thành tựu mà Đảng bộ Tập đoàn đã giành được trong thời gian qua chính là tiền đề, là cơ sở để Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Tập đoàn vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò và trách nhiệm của đảng viên, đóng góp trí tuệ và công sức vào việc xây dựng Tập đoàn, xây dựng đất nước.

Với tinh thần và truyền thống của đơn vị hai lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, với tinh thần đoàn kết, lao động cần cù sáng tạo, với kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm qua, trong thời gian tới Đảng bộ TĐ HCN nhất định sẽ vượt qua những khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp TW. Đảng bộ Tập đoàn cùng các Tập đoàn, TCT, đơn vị nhà nước trong khối Doanh nghiệp TW sẽ xây dựng Đảng bộ Khối thực sự là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,