Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn ctcp supe phốt phát và hóa chất lâm thao năm 2016

09:51' AM - Thứ ba, 04/10/2016

Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là công tác tiêu thụ sản phẩm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào. Tình hình đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các đoàn thể trong Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia quản lý doanh nghiệp, tranh thủ những thuận lợi, khắc phục khó khăn, phát huy những bài học kinh nghiệm của năm 2015.

Để xây dựng Công ty phát triển bền vững, Công đoàn vững mạnh, CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: Giá trị SXCN (theo giá thực tế) đạt 4.744 tỷ đồng; Doanh thu tiêu thụ đạt 4.981 tỷ đồng; Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt 124,693 tỷ đồng; Nộp ngân sách là 135,21 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là 436 tỷ đồng; Thu nhập bình quân/ là 8,3 triệu đồng/ người/ tháng. Trong đó, chỉ tiêu sản xuất Supe lân là 760.000 tấn, tiêu thụ Supe lân là 420.000 tấn; chỉ tiêu sản xuất NPK là 780.000 tấn, tiêu thụ NPK là 780.000 tấn; chỉ tiêu sản xuất Lân nung chảy là 110.000 tấn, tiêu thụ Lân nung chảy là 790.000 tấn; chỉ tiêu sản xuất axit sunfuric là 260.000 tấn, tiêu thụ axit sunfuric là 6.000 tấn.

Bước sang năm 2016, CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đặt mục tiêu chính cho đơn vị mình là: Bảo đảm 100% người lao động có đủ việc làm với thu nhập ổn định; 100% được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo đảm 100% người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và được nhận bồi dưỡng độc hại theo quy định; phấn đấu 100% công nhân lao động được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Công đoàn các cấp; phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn các cấp được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ công đoàn; phấn đấu có trên 90% Công đoàn bộ phận đạt Công đoàn vững mạnh toàn diện; phấn đấu có trên 75% người lao động tiên tiến, trên 90% tổ lao động tiên tiến, trên 95% gia đình văn hóa; phấn đấu trở thành đơn vị sản xuất an toàn, không có tai nạn, không có bệnh nghề nghiệp, không cháy nổ, không ngộ độc thực phẩm.

Từ mục tiêu trên, Công ty đã xác định 12 giải pháp chiến lược, đó là:

1. Vận động công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) tích cực tham gia học tập về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng; duy trì sinh hoạt thường kỳ từ tổ, ca sản xuất đến Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

3. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ Công đoàn; đề ra các chỉ tiêu thi đua, hướng dẫn Công đoàn bộ phận xây dựng Công đoàn vững mạnh.

4. Tăng cường giáo dục tinh thần làm chủ tập thể, vận động người lao động thi đua đẩy mạnh sản xuất; hưởng ứng các phong trào thi đua như phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chống lãng phí.

5. Tuyên truyền mục tiêu lý tưởng của Đảng đến mỗi Đoàn viên, CNVC-LĐ; chăm lo bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp.

6. Tiến hành kiểm tra đồng cấp và kiểm tra cấp dưới.

7. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính Công đoàn theo luật định hiện hành, phục vụ tốt cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn.

8. Vận động CNVC-LĐ thực hiện nghiêm túc công tác bảo hộ lao động, tăng cường hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, duy trì môi trường Công ty xanh - sạch - đẹp.

9. Vận động người lao động xây dựng quỹ xã hội của Công ty, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, thăm hỏi, tặng quà cho người lao động bị ốm đau, gia đình khó khăn trong Công ty, nộp quỹ an sinh xã hội Tập đoàn Hóa chất.

10. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kiến thức xây dựng tổ chức Công đoàn.

11. Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và công tác.

12. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty; phối hợp các hoạt động của Công đoàn với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

Trên cơ sở triển khai 12 giải pháp chiến lược trên, năm 2016 Công ty sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Công ty, của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển; vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao nhận thức về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phổ biến để người lao động biết được những thuận lợi, khó khăn của Tập đoàn nói chung, của Công ty nói riêng để người lao động cùng chia sẻ, từng bước tháo gỡ khó khăn.

Đối với việc tổ chức các phong trào thi đua, năm 2016 Công ty sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm cho người lao động có đủ việc làm, có thu nhập ổn định; duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Công ty và Công đoàn Việt Nam; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về chính trị và tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động và trách nhiệm đội ngũ cán bộ Công đoàn; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như quỹ xã hội, từ thiện của Công ty, quỹ an sinh xã hội của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 60/CP của Chính phủ, phối hợp với chuyên môn đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bữa ăn ca cho người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường giáo dục về truyền thống, pháp luật, về giới, về kiến thức gia đình và xã hội cho nữ công nhân lao động; xây dựng chương trình công tác, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra việc xây dựng Nghị quyết và tổ chức sinh hoạt của Công đoàn bộ phận; thực hiện tốt công tác lập dự toán, duy trì tốt công tác quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

Với những chiến lược đã được hoạch định cùng với nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CNVC-LĐ, Công đoàn CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao chắc chắn sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

PH

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,