Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

03:50 CH @ Thứ Tư - 07 Tháng Hai, 2018

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Ban hành Nghị định số 20/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Kèm theo Nghị định là Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 190/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Xem toàn văn chi tiết >>>