Cơ cấu tổ chức Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

03:40 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Giêng, 2010

Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Tập đoàn: