• Chloramine B (C6H5SO2NClNa.3H2O)

    Mã sản phẩm:  C6H5SO2NClNa.3H2O
    Chloramine B là chất khử trùng gốc clo với hiệu quả phổ rộng. Sản phẩm có hiệu quả cao chống lại nhiều loại vi sinh vật bao gồm cả bào tử vi khuẩn.

    XEM TIẾP