Thư viện ảnh

VINACHEM: Khởi công Dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại CHDCND Lào