ĐYT NPK 6.11.2

Mã sản phẩm:  NPKVD

Phân Đa yếu tố NPK 6.11.2 chuyên bón lót lúa