NPK ĐẦU TRÂU 20-10-15+TE (cây ăn trái)

Mã sản phẩm:  NPK 20-10-15+TE