Phân lân Supe Tecmô

Mã sản phẩm:  LVD

Là loại phân lân phối trộn giữa Supe lân và Phân lân nung chảy Văn Điển.