Xếp loại doanh nghiệp loại A năm 2013 cho Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

09:55 SA @ Thứ Ba - 03 Tháng Ba, 2015

Ngày 13 tháng 2 năm 2015, Bộ Công Thương có Quyết định số 1548/QĐ-BCT về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2013. Theo đó Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được xếp doanh nghiệp loại A năm 2013