Giới thiệu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

09:23 SA @ Thứ Tư - 03 Tháng Ba, 2010

Thành lập:

Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tiền thân là Đảng bộ Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành lập ngày 08 tháng 10 năm 2007 theo Quyết định số 301-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tổ chức tiền thân là Đảng bộ cơ quan Công ty mẹ - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

Ngày 23 tháng 12 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2180/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; theo đó ngày 30 tháng 12 năm 2009, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có quyết định số 612-QĐ/ĐUK về việc đổi tên Đảng bộ Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành quyết định số 1157-QĐ/ĐUK về việc thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, theo đó, Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam được triển khai theo mô hình xuyên suốt.

Văn phòng:

- Địa chỉ: số 1A Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Điện thoại: 024.39332717

- Fax: 024.39335752

- Email: [email protected]

- Website: http://vinachem.com.vn

Cơ cấu, bộ máy tổ chức của Đảng uỷ Tập đoàn:

- Ban Chấp hành: 28 đồng chí.

- Ban Thường vụ: 08 đồng chí.

- Ủy ban Kiểm tra: 07 đồng chí.

Hiện Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có tổng số 4307 đảng viên, sinh hoạt tại 23 Đảng bộ cơ sở, 06 Chi bộ cơ sở và 10 Chi bộ trực thuộc.

Chức năng, nhiệm vụ của Đảng uỷ Tập đoàn:

1- Chức năng:
Lãnh đạo và kiểm tra, giám sát các mặt công tác của tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, các đoàn thể quần chúng và phối hợp xây dựng đảng trong toàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam nhằm tổ chức, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, các đoàn thể quần chúng và đội ngũ công nhân viên vững mạnh, giữ vững vai trò, vị trí them chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2- Nhiệm vụ:
Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; công tác tổ chức, cán bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn; công tác tổ chức xây dựng đảng bộ; công tác kiểm tra, giám sát; các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn.