Đảng ủy VINACHEM: Ban Chỉ đạo 35 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

02:34 CH @ Thứ Sáu - 03 Tháng Ba, 2023

Ngày 03/03/2023, Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch) Tập đoàn tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ 35) chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị đã nêu rõ trong năm 2022, BCĐ 35 Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối để chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo an ninh tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.
Ban Chỉ đạo đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2021; thực hiện các báo cáo định kỳ (báo cáo MOCHA 35) gửi Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, báo cáo cộng tác viên dư luận xã hội hàng tháng gửi Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối và Trung ương.  

Trong năm 2022, BCĐ 35 đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các thành viên BCĐ 35, Tổ Thư ký thực hiện nghiêm túc các công việc được phân công; tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật; Chú trọng giáo dục truyền thống, giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp nói riêng trong tình hình mới, qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đảng bộ, chi bộ; tình hình chống phá của các thế lực thù địch để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý. Triển khai cụ thể hóa các nội dung, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và đảng bộ các cấp về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tích cực tuyên truyền, đấu tranh chống “tự diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp phát triển đất nước;

Tập trung tuyên truyền trọng tâm năm 2022, chỉ đạo Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất tăng cường thông tin tuyên truyền chính thống, tích cực đưa các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và các đơn vị thành viên và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; về quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Chỉ đạo Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất mở chuyên trang về Học tập theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trên Bản tin Công nghiệp Hóa chất; đồng thời tăng cường tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trên trang web Tập đoàn; Bám sát các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn để hướng dẫn, triển khai, quán triệt thực hiện tại các chi đảng bộ của Tập đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo 35 đánh giá cao vai trò của BCĐ 35. Trong năm 2022,  BCĐ 35 Đảng ủy Tập đoàn đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động; tham mưu với cấp ủy những vấn đề phát sinh; kiểm soát và ngăn chặn thông tin xấu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến uy tín, thương hiệu của đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo cho cán bộ, đảng viên, người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, không hoang mang dao động trước những ảnh hưởng, tác động tiêu cực, tăng cường sự đồng thuận, vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, duy trì phát triển sản xuất- kinh doanh.

Trong năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ 35 là: Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký 35 Tập đoàn phù hợp với tình hình hiện nay; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 35; Xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; Triển khai các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Chú trọng giáo dục truyền thống, giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp nói riêng trong tình hình mới, qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững sự đoàn kết, góp phần để xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày càng vững mạnh;  Tăng cường công tác thông tin chính thống trên trang web Tập đoàn và các bản tin nội bộ của các đơn vị; Phản ánh về những thành tựu mới trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, biên giới lãnh thổ...Tăng cường thông tin những nội dung tích cực đi đôi với đề xuất các giải pháp ngăn chặn có hiệu quả, xóa bỏ những thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội.

Bám sát các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn để hướng dẫn, triển khai, quán triệt thực hiện tại các chi đảng bộ của Tập đoàn.

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo tập trung nguồn lực bảo đảm an ninh, an toàn mạng lưới hệ thống thông tin; tăng cường vận dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật công nghệ trong rà soát, chặn lọc thông tin xấu độc; lan tỏa thông tin tích cực trong toàn Tập đoàn. Đẩy mạnh triển khai xây dựng, thực hiện chuyển đổi số tại doanh nghiệp, đơn vị trong toàn Tập đoàn, phù hợp với yêu cầu về nguồn lực và thực tiễn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.