Đảng ủy VINACHEM: Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024

05:37 CH @ Thứ Hai - 01 Tháng Tư, 2024

Ngày 01 tháng 4 năm 2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng quý 1 năm 2024 và triển khai nhiệm vụ quý 2.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW; đại diện Văn phòng Đảng ủy, Khối DNTW; Vụ địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ theo dõi công tác PCTN, TC Ban Nội chính Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí là Lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn, các đồng chí là Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024 của Đảng ủy Tập đoàn. Theo đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 22 tháng 01 năm 2024 về nhiệm vụ công tác năm 2024 để lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các đơn vị, kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn tại đơn vị để duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn; Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối theo quy định. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc quán triệt, tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tuyên truyền, cổ động các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chỉ đạo Ban chỉ đạo 35 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; ban hành báo cáo kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024; triển khai thực hiện Luật an ninh mạng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Triển khai thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành về công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả; lựa chọn được những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2023.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Kế hoạch Công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định. 

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn chăm lo tết cho người lao động, các gia đình CNLĐ khó khăn, bị TNLĐ, bệnh nghề, các cháu con CNLĐ bị khuyết tật, tặng quà cho công nhân không về quê ăn tết do dịch, hỗ trợ tiền xe cho NLĐ về quê ăn tết, tổ chức đưa, đón người lao động về quê ăn tết... CNLĐ nghèo tại các địa phương có cơ sở của Tập đoàn đóng quân với tổng số tiền trích từ quỹ ASXH gần 1,1 tỷ đồng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh Tập đoàn triển khai thực hiện chương trình công tác quý I năm 2024; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

Nhìn chung, quý 1 năm 2024, nhờ phát huy tốt những ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, các nhóm giải pháp hữu hiệu để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ; chăm lo tốt đến đời sống của người lao động trong toàn Tập đoàn. Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024. Kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các đơn vị, kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn tại đơn vị để duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Ban lãnh đạo Tập đoàn cùng các cấp ủy trực thuộc đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra: Giá trị sản xuất theo giá thực tế Quý I năm 2024 ước đạt 13.000 tỷ đồng, bằng 113,7% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu cộng hợp Quý I năm 2024 ước đạt 14.294 tỷ đồng, bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn Quý I năm 2024 ước đạt là 560 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. 

Trong quý 2, Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 22 tháng 01 năm 2024 về nhiệm vụ công tác năm 2024; chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Quý II năm 2024.

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến thảo luận của một số đại biểu, hầu hết các ý kiến thảo luận đều tập trung vào những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đánh giá chung trong quý 1, Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện triển khai tốt các mặt công tác như công tác xây dựng đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể.... Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đều có chuyển biến tích cực, tăng 10% so với cung kỳ.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong quý 2/2024, đồng chí đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung như: triển khai ngay khi có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ; Bám sát kế hoạch theo chương trình kiểm tra, giám sát; Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuy tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 tương đối tốt nhưng diễn biến thị trường rất phức tạp, khó lường. Đồng chí yêu cầu các đơn vị cần hết sức linh hoạt để thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.