Đảng ủy VINACHEM: Tổ chức quán triệt và triển khai Quy định số 06-QĐ/ĐUK ngày 13/10/2022

08:27 SA @ Thứ Hai - 24 Tháng Mười, 2022

Ngày 24/10/2022, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có công văn số 1139-Cv/ĐU gửi các Chi, Đảng bộ trực thuộc về việc tổ chức quán triệt và triển khai Quy định số 06-QĐ/ĐUK ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam yêu cầu:

- Các Chi bộ, Đảng bộ quán triệt; thực hiện nghiêm túc Quy định.

- Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Hội cựu chiến binh Tập đoàn:

 + Triển khai phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quy định tới các cấp thuộc tổ chức mình.

 + Định kỳ hàng năm (trong quý I) căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác năm của cấp ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch năm trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng giám sát báo cáo cấp ủy trước khi thực hiện và tổ chức triển khai giám sát theo Kế hoạch.

+ Trước ngày 1 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Quy định với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng thời gửi Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển Tập đoàn để tổng hợp.

- Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên chấp hành nghiêm sự giám sát của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và người lao động theo Quy định này.

- Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển chủ trì phối hợp với Ban Kiểm tra Pháp chế và Ban Tổ chức Nhân sự theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc sơ kết, tổng kết theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.

Quyết định số 06 - QĐ/ĐUK