VINACHEM: Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

04:15 CH @ Thứ Tư - 12 Tháng Mười, 2022

Sáng ngày 12/10, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Nội Chính Trung ương;  Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Phú Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các mặt công tác đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo công ty, đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn tại doanh nghiệp để duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã Ban hành Chỉ thị số 07-CT/ĐU ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

9 tháng đầu năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã họp 03 cuộc; Ban thường vụ đã họp 17 cuộc và ban hành 04 Nghị Quyết, 18 Kết luận, 360 văn bản chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn.

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đối với các mặt công tác tiếp tục được phát huy; thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên đã mang lại hiệu quả thiết thực; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là đã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Tập trung kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp chuyên môn đào tạo, năng lực và sở trường công tác. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn, đảm bảo cán bộ đủ tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2022, các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, tiến hành cơ bản đảm bảo các bước theo quy trình kiểm tra, giám sát, thời gian tiến hành có sự linh hoạt, vận dụng phù hợp trong điều kiện đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng, triển khai có hiệu quả. Đảng ủy Tập đoàn đã Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (ban hành kèm theo quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị); Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về thực hiện giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công Thương, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 của toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đạt được khả quan, theo đó: Giá trị sản xuất theo giá thực tế Quý III ước đạt 15.576 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm 2022, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021; Doanh thu cộng hợp: Quý III ước đạt 15.993 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021;  Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn: Quý III ước lãi 1.182 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng ước đạt 5.404 tỷ đồng; Nộp Ngân sách nhà nước Quý III ước đạt 350 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm ước đạt 1.535 tỷ đồng bằng 93% so với kế hoạch năm 2022.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022 của Tập đoàn: Hoàn thành, triển khai thực hiện đề án thành lập đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; Tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự cấp ủy Tập đoàn và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn; Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết của đảng; đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát gắn với thi đua khen thưởng của Tập đoàn...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đề nghị các Chi, Đảng bộ trong thời gian tới hết sức lưu tâm đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ; Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng cho Người lao động để Người lao động yên tâm công tác nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD. Đồng chí cũng yêu cầu tất các các Chi, Đảng bộ thực hiện tốt theo kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát cho năm 2023, đồng thời cần hết sức lưu ý đến công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng.