Axít Sunfuric

Mã sản phẩm:  H2SO4

(cấp kỹ thuật; cấp tinh khiết)