Phân ĐYT NPK 16.5.17

Mã sản phẩm:  NPKVD

Phân đa yếu tố NPK 16.5.17 chuyên bón thúc lúa