VICONDOR 50EC & 700 WP

Mã sản phẩm:  50EC & 700 WP

Đặc trị nhóm chích hút như bọ trĩ, bọ phấn, rầy mềm, các loại rầy hại lúa; không trừ được nhện đỏ và tuyến trùng