Thuỷ tinh lỏng (Natri Silicat)

Mã sản phẩm:  Na2SiO3