Natri Hydroxyt

Mã sản phẩm:  NaOH

(cấp kỹ thuật; cấp thực phẩm)