• Một số giải pháp nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của giai cấp Công nhân trong tình hình mới

  09:28 SA @ 06/06/2024
  Để giai cấp công nhân Việt Nam phát triển và trưởng thành, ngày càng xứng đáng là lực lượng quan trọng nhất để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần sớm có một chiến lược quốc gia tổng thể, đồng bộ xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình mới, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau:
  XEM TIẾP
 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần xây dựng và nâng cao sức chiến đấu của Đảng

  03:54 CH @ 05/06/2024
  Việc khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng tại Đại hội lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991) đã đánh dấu một bước tiến mới về đổi mới nhận thức và tư duy lý luận của Đảng. Điều đó hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam và tiến trình lịch sử thế giới.
  XEM TIẾP
 • Giải pháp để người lao động Công ty Apatit Việt Nam nhận diện “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta trong những năm gần đây của các thế lực thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

  03:30 CH @ 29/05/2024
  Qua hơn 35 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Đất nước ta đang trong quá trình tiến tới trở thành nước phát triển, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, cùng chung với những thành tựu của cả nước, Công ty Apatit Việt Nam thuộc tập đoàn Hóa chất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty Apatit Việt Nam và sự đoàn kết của người lao động Công ty đã không ngừng đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nâng cao sản lượng, chất lượng cung cấp nguyên liệu cho sản xuất phân bón cả nước góp phần đem lại “mầu xanh đất nước”
  XEM TIẾP
 • Nhận diện tác động của chuyển đổi số đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

  11:05 SA @ 27/05/2024
  Ngày nay, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang có bước phát triển đột phá, nhiều biến đổi khó lường, nhiều đổi thay chưa bao giờ tính đến và biết đến. Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu khách quan đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực, mà còn là phương thức quan trọng để thực hiện ý chí, khát vọng phát triển đất nước trong những thập niên tới. Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong bối cảnh chuyển đổi số làm nhiệm vụ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bài viết tập trung nghiên cứu khái quát về chuyển đổi số, chỉ ra những yêu cầu mới và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong bối cảnh chuyển đổi số.
  XEM TIẾP
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên trong thời đại công nghiệp số

  03:14 CH @ 23/05/2024
  Đại hội XII của Đảng (1/2016) khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”.
  XEM TIẾP