Ban chỉ đạo Trung ương: Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

03:29 CH @ Thứ Tư - 29 Tháng Sáu, 2022

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, tại  Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đoàn kiểm tra còn có Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; Đồng chí Đặng Hữu Ngọ, Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương, Tổ trưởng Tổ Thư ký Ban chỉ đạo Trung ương;  Đồng chí Vũ Huy Văn, Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ; Đồng chí Trần Đại Thành, Chuyên viên chính Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương, thành viên Tổ thư ký Ban chỉ đạo Trung ương, thư ký Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Phó trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hữu Tú, thành viên HĐTV, đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, thành viên HĐTV.

Cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tập đoàn và Đại diện cho Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Bột giặt LIX và Đảng bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.
Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Tập đoàn đã Báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 đến tháng 6 năm 2022.

Để triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp cụ thể hoá chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; Ban hành Công văn liên tịch số 36/CVLT - HCVN ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động. Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo rà soát để sửa đổi bổ sung và hoàn thiện 22 quy chế trong năm 2021, qua đó tăng cường hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý - điều hành và công tác kiểm tra, giám sát của Công ty mẹ đối với các đơn vị thành viên của Tập đoàn; Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động và ký kết thỏa thuận lao động tập thể năm 2021, 2022; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh Tập đoàn triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021, 2022; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Tập đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam chỉ đạo công đoàn các cấp nâng cao vai trò đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022: Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo công ty, đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn tại doanh nghiệp để duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn.

Ban chỉ đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng các Quy chế, quy định; chủ động, tích cực giúp cấp ủy chỉ đạo gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng. Ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, chương trình triển khai tới các cấp ủy trực thuộc để tổ chức thực hiện; trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Thực hiện 149/2018/NĐ-CP, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Tập đoàn đã củng cố kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 29/10/2020.
Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở hiện nay gồm 9 thành viên có Chủ tịch Hội đồng Thành viên làm Trưởng Ban; Tổng giám đốc Tập đoàn làm Phó Trưởng ban thường trực; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn làm Phó Trưởng ban, chủ tịch Công Đoàn CNHCVN và các Trưởng phó Ban hợp nhất là thành viên, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn thực hiện có hiệu quả QCDCở cơ sở và giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tập đoàn

Phối hợp với Công đoàn đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao về nhận thức thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong Thỏa ước lao động tập thể; chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối...

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém.
Đảng ủy Tập đoàn thực hiện tốt mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn doanh nghiệp đứng chân trong việc xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các hoạt động xã hội của doanh nghiệp; bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng các điển hình, mô hình về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy và ban lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị thành viên trong Tập đoàn thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin của người lao động đối với sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng và ban lãnh đạo doanh nghiệp; tạo động lực tốt cho cán bộ công nhân viên và người lao động tại các doanh nghiệp hăng say lao động sản xuất kinh doanh thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, góp phần tích cực vào việc xây dựng các doanh nghiệp và Tập đoàn ngày càng phát triển. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn đã thực hiện tốt chức năng phối hợp với Đảng ủy và ban lãnh đạo Tập đoàn trong việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở Tập đoàn và các cơ sở.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn đã xác định 5 nội dung cơ bản, đó là:

1. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại Tập đoàn và các đơn vị. Triển khai tốt việc thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

2. Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc triển khai tốt Quy chế thực hiện dân chủ trong Tập đoàn đã được ban hành.Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý cho phù hợp với quy định hiện hành, tình hình thực tế của Tập đoàn một cách công khai, dân chủ và thực hiện triển khai đến các Công ty, đơn vị trực thuộc.

3. Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các tổ chức chính trị trong Tập đoàn, tăng cường việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quy chế phối hợp nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết nội bộ, hàng năm duy trì tổ chức tốt Hội nghị người lao động đối với các Công ty, đơn vị trực thuộc.

4. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ Tập đoàn đến các đơn vị trong Tập đoàn.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chăm lo lợi ích, đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công nhân trong việc thực hiện chính sách, quy chế, quy định của đơn vị. Triển khai công tác kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở tại 3 Đảng bộ trực thuộc. Khắc phục những khó khăn, tồn tại đồng thời đề ra những giải pháp phù hợp để thực hiện QCDC trong hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị đi vào chiều sâu.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra cũng đã được nghe đồng chí Phạm  Hồng Phú, Tổng giám đốc Công ty Cao su Miền Nam (Công ty) trình bày công tác thực hiện  quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty. Có thể  khẳng định cấp ủy Đảng và Ban lãnh đạo Công ty luôn tôn trọng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thể hiện tính thống nhất cao trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đảng, các đoàn thể tại đơn vị.

Đồng chí Phạm  Hồng Phú, Tổng giám đốc Công ty Cao su Miền Nam trình bày công tác thực hiện  quy chế dân chủ ở cơ sở

Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; xây dựng chính sách tiền lương, chế độ tiền khen thưởng cho người lao động; Lãnh đạo Công đoàn công ty nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; ký kết lao động tập thể đạt hiệu quả.

Đại diện Công ty CP Bột giặt LIX, đồng chí Cao Thành Tín, Tổng giám đốc báo cáo với Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở tại Công ty. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở công ty là động lực để Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Công ty đã xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo dựng mối quan hệ giữa lãnh đạo đơn vị với cấp ủy và các tổ chức chính trị- xã hội trong xây dựng và thực hiện QCDC, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng, điển hình, mô hình về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Các ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra cơ bản đánh giá Dự thảo báo cáo đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ các yêu cầu theo đề cương của Đoàn kiểm tra. Ngoài ra, các ý kiến trao đổi của các thành viên trong Đoàn đưa ra đã được đồng chí Nguyễn Phú Cường giải đáp đầy đủ. Đồng chí Nguyễn Phú Cường khẳng định: sự đoàn kết thống nhất tạo nên sức mạnh của toàn Tập đoàn, nhất trong giai đoạn khó khăn của Tập đoàn…đã minh chứng được việc việc triển khai thực hiện tốt QCDC cơ sở, thể hiện rõ nhất tại hội nghị người lao động tại các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận và biểu dương sự chuẩn bị chu đáo trong báo cáo và đầy đủ các thành phần tham dự.

Đồng chí Nguyễn Lam Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận và biểu dương việc thực hiện QCDC tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tập đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo tốt tới đời sống người lao động, thực hiện tốt công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, phát huy dân chủ của người lao động để người lao động hiểu và phát huy hết khả năng, lao động sản xuất góp phần vào kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị và toàn Tập đoàn.
Đồng chí nhấn mạnh, Tập đoàn đã phát huy tốt văn hóa doanh nghiệp, văn hóa phục vụ, đảm bảo công bằng đối với người lao động, xây dựng môi trường lao động an toàn, hướng đến lợi ích chính đáng của người lao động. Việc thực hiện QCDC cơ sở đã tạo động lực mạnh mẽ để Tập đoàn phát triển bền vững.

HỒNG LIÊN