Đại hội Chi bộ Ban Kế hoạch Kinh doanh nhiệm kỳ 2022 - 2025

04:05 CH @ Thứ Tư - 28 Tháng Chín, 2022

Ngày 28/9/2022, Chi bộ Ban Kế hoạch Kinh doanh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn luôn được chi bộ quan tâm và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Trong nhiệm kỳ, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao trên từng cương vị của mình; Chi bộ luôn giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với mỗi đảng viên; Bám sát các nhiệm vụ và đề ra mục tiêu phấn đấu và các giải pháp tổ chức thực hiện. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chi bộ đã tạo được sự đoàn kết nhất trí cao giữa các đơn vị; Luôn bám sát và tuân thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, thường xuyên theo dõi sự thay đổi và những biến động của thế giới, thẳng thắn nhìn nhận những mặt đã làm được và chưa làm được, đánh giá khách quan những thuận lợi và khó khăn trước mắt và lâu dài, từ đó họp bàn đưa ra những giải pháp đúng đắn và phù hợp để hạn chế những khó khăn, phát huy những lợi thế tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Chi bộ luôn chú trọng công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn; Thường xuyên quán triệt và thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Chi bộ đã xây dựng Quy chế làm việc của chi bộ, Chương trình công tác toàn khóa. Trên cơ sở đó, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định; Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ đầy đủ và đúng quy định, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; Các đảng viên trong chi bộ sinh hoạt Đảng 2 chiều đúng quy định, giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Hàng năm ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đúng quy định. Các đảng viên trong chi bộ luôn giữ được sự đoàn kết, nhất trí cao, từng đảng viên đều chủ động, thẳng thắn giúp đỡ nhau, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ đảng viên;  Tham gia xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên vững mạnh; Chi bộ luôn gắn kết các mối quan hệ giữa chi bộ với lãnh đạo đơn vị, với lãnh đạo cấp trên và các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị, các đồng chí đảng viên trong chi bộ luôn cầu thị, thường xuyên bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, sâu sát công việc nên mối quan hệ giữa chi bộ với cấp trên cũng như với các đơn vị thành viên được duy trì thường xuyên, liên tục; Giữ tốt mối quan hệ với Đảng bộ Tập đoàn, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng với Đảng ủy Tập đoàn theo quy định. 

Kết quả nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Ban Kế hoạch Kinh doanh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong chuyên môn, công việc được giao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của Tập đoàn, tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn các giải pháp theo chức năng nhiệm vụ được giao. Giữ vững lập trường chính trị, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả đồng chí Bùi Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Thị Thanh Giang giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Ban Kế hoạch Kinh doanh nhiệm kỳ 2022 - 2025.