Đảng ủy Công ty Apatit Việt Nam: Nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

09:28 SA @ Thứ Năm - 18 Tháng Giêng, 2024

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Apatit Việt  Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng bộ tỉnh Lào Cai,  đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cùng lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn và lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng bộ tỉnh Lào Cai; các đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Tạ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uy Công ty cho biết, năm 2023 Đảng uỷ Công ty đã ban hành 350 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ. Trọng tâm là Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 13/01/2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 40-NQ/ĐU, ngày 18/4/2023 lãnh đạo thực hiện công tác luân chuyển cán bộ; Chỉ thị số 13-CT/ĐU, ngày 05/01/2023 về lãnh đạo đảm bảo công tác quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự năm 2023; Chỉ thị số 14-CT/ĐU, ngày 26/7/2023 của Đảng uỷ về tăngcường quán triệt, lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý thăm dò, khai thác, tuyển khoáng và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 53-NQ/ĐU, ngày 29/11/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Đề án số 02-ĐA/ĐU ngày 21/12/2020 của Đảng uỷ Công ty về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty giai đoạn 2020-2025; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, thông báo, kết luận; Chương trình số 50-CTr/ĐU, ngày 13/6/2023 của Đảng uỷ Công ty thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU, ngày 18/5/2023 của Đảng uỷ Tập đoàn HCVN về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy Công ty đã Chỉ đạo thực hiện việc rà soát tổ chức đảng và đảng viên phục vụ công tác chuyển giao Đảng bộ Công ty về trực thuộc Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam theo Quyết định của Tỉnh uỷ Lào Cai và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Công ty khóa XXII, phân công nhiệm vụ và phương án kiện toàn cấp ủy, các tổ chức đảng, các ban tham mưu, giúp việc,... Đảng ủy Công ty bảo đảm theo quy định.

Trong năm 2023, Đảng ủy Công ty đã chú trọng triển khai công tác chính trị tư tưởng. Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp, của Đảng ủy Tập đoàn HCVN và của Đảng ủy Công ty hằng kỳ đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty và cán bộ, đảng viên, người lao động.

Là một trong 3 đảng bộ được giao quyền thí điểm cấp trên cơ sở, mới chuyển giao về Đảng bộ Tập đoàn song các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã bắt nhịp rất nhanh với quy mô tổ chức và hoạt động của Đảng bộ Tập đoàn; các cấp uỷ trong Đảng bộ được bổ sung, kiện toàn kịp thời, lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng tốt theo yêu cầu nhiệm vụ; công tác cán bộ được quan tâm đẩy mạnh, luân chuyển, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp, hiệu quả; công tác kết nạp đảng viên mới hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường đẩy mạnh; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được phát huy; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được duy trì thực hiện tốt.

Đảng ủy Công ty cũng đã quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong năm 2023 đã xét kết nạp 18 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra; chuyển đảng viên dự bị thành chính thức cho 26 đồng chí; đề nghị tăng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 05 đảng viên.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: trong năm 2023, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, sự điều hành quyết liệt của Tổng giám đốc Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh đạt khá tốt.

Doanh thu đạt 3.289 tỷ/3.389 tỷ bằng 97% so kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2022 bằng 86%; Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 2.774,41 tỷ/3.102,73 tỷ bằng 89,4% kế hoạch năm; Sản lượng Quặng sản xuất đạt 1.636.299 tấn/1.650.000 tấn bằng 99,2% kế hoạch năm, So với cùng kỳ năm 2022 bằng 106,8%; Sản lượng Quặng tiêu thụ đạt 1.723.225 tấn/1.650.000 tấn bằng 104,4%, so với cùng kỳ năm 2022 bằng 97,9%; Đặc biệt, Công ty đã bảo đảm đầy đủ việc làm cho người lao động với mức tiền lương bình quân đạt 15,99 triệu/người/tháng, đạt 108,3% kế hoạch năm, (KH là 14,76 triệu đồng/người/tháng). 

Năm 2023, Công ty đã tập trung lãnh đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; duy trì sản xuất các khai trường, các nhà máy tuyển; đảm bảo tối đa số lượng, chất lượng các loại sản phẩm cho khách hàng; bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động. Lãnh chỉ đạo điều hành linh hoạt công tác tiêu thụ sản phẩm gắn với thu hồi công nợ; thực hiện bán quặng apatit theo đúng hợp đồng đã ký và theo quy chế bán hàng, quy chế quản lý nợ của Công ty, không để phát sinh công nợ khó đòi mới.

Năm 2024, Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về công tác xây dựng Đảng, các  nhiệm vụ chính trị. Theo đó, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh; Công ty và các đoàn thể Công ty phấn đấu đạt danh hiệu thi đua cao nhất; phấn đấu bồi dưỡng kết nạp 20 đảng viên mới; Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...của Trung ương, của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, của Tập đoàn HCVN đạt từ 95-100% đối tượng được triệu tập tham dự.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu chính về Doanh thu phấn đấu đạt 3.262,98 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế): 3.183 tỷ đồng; quặng sản xuất: 1.780.000 tấn; quặng tiêu thụ: 1.780.000 tấn; thu nộp ngân sách: 452,4  tỷ đồng; lợi nhuận: 326,32 tỷ đồng. Đảm  bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đưa ra các mục tiêu và giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2024. Theo đó cần tiếp tục triển khai và triển khai có hiệu quả các công việc đã được chỉ ra trong năm 2023 chưa thực hiện được, như: tập trung giải quyết có hiệu quả công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đưa các khai trường, dự án sản xuất sớm đi vào hoạt động; thực hiện các giải pháp trong việc tuyển khoáng để ổn định chất lượng quặng tuyển, duy trì các nhà máy tuyển, đảm bảo cung cấp đủ quặng cho các đơn vị sản xuất phân bón trong Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Công trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận nhất trí cao cùng với Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Công ty. Đồng chí Phó Bí thư thường trực cũng yêu cầu Đảng bộ Công ty, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, cần thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất là, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, tiếp tục củng cố tổ chức, chăm lo công tác phát triển Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng văn hoá doanh nghiệp. 

Thứ hai là, Tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. 

Thứ ba là, Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Thứ tư là, Thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ công nhân đảng viên và người lao động.

Thứ năm là, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa  đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định thành lập 04 đảng bộ cơ sở và Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Công ty cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và Danh hiệu đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019- 2023).