Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022

04:15 CH @ Thứ Tư - 13 Tháng Tư, 2022

Ngày 13/4/2022, Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng tổng kết cống tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn và Đại diện Uỷ Ban kiểm tra trung ương, Vụ Nội chính, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp trung ương cùng các đồng chí là bí thư các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn thay mặt Ban Thường vụ trình bày Báo cáo Sơ kết công tác Quý I và nhiệm vụ trong tâm công tác Quý II/ 2022 của Đảng uỷ Tập đoàn, theo đó: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Quý I năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón có kết quả sản xuất kinh doanh rất tốt.

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 của toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam ước đạt được như sau: Giá trị sản xuất theo giá thực tế quý I ước đạt 13.766 tỷ đồng, tăng 27,5% so cùng kỳ; Doanh thu quý I ước đạt 14.459 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn quý I ước đạt 1.638 tỷ đồng; tăng hiệu quả 1.744 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021. Trong đó: Các đơn vị thuộc Đề án 1468 của Chính phủ ước lãi 984 tỷ đồng, tăng hiệu quả 1.570 tỷ đồng so với cùng kỳ; Các đơn vị không thuộc Đề án 1468: Lợi nhuận ước đạt 654 tỷ đồng, tăng 174 tỷ đồng, tương đương tăng 36% so với cùng kỳ 2021.

Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của câp trên.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong Quý I, Đảng ủy Tập đoàn đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâmQuý II năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiêm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chứcthực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2022 về nhiệm vụ công tác năm 2022 và Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngần sách Nhà nước năm 2022; kịp thời tháo gỡ khó khăn để đầy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phân đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Quý II/2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 16.398 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế 6 tháng đạt 30.818 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2021;

- Doanh thu đạt 17.034 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế 6 tháng đạt 32. 024 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021;

- Lợi nhuận cộng hợp quý II đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 965 tỷ đồng so với Quý II năm 2021; lũy kế 6 tháng đạt 2.816 tý đồng, tăng lãi 2.698 tỷ đồng so với 6 tháng năm 2021.

+ Các đơn vị thuộc Đề án 1468: lãi cộng hợp 559 tỷ đồng, tăng hiệu quả 990 tỷ đồng so với quý II năm 2021. Lũy kế 6 thắng năm 2022 lãi cộng hợp 1.543 tỷ đồng, tăng hiệu quả 2.560 tỷ đồng so với 6 tháng năm 2021.

+ Các đơn vị không thuộc Đề án 1468: Lợi nhuận cộng hợp đạt 625 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với quý II năm 2021. Lũy kế 6 tháng năm 2022 lợi nhuận cộng hợp đạt 1.273 tỷ, tăng 138 tỷ so với 6 tháng năm 2021.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

2. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chính:

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn trong công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, để hoàn thành một số công tác như sau:

- Đối với công tác thoái vốn: Phối hợp với đơn vị tư vấn, Sở giao dịch chứng khoán để tiến hành các thủ tục thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì;

- Đối với công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Tập đoàn tập trung chỉ đạo để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại các doanh nghiệp có vốn cổ phần của Tập đoàn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan;

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo và tiếp thu ý kiến của cấp có thẩm quyền, triển khai xây dựng, trinh cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2021 -2025;

- Tập trung điều hành để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn của các đơn vị; động viên, thúc đẩy tăng trưởng của một số đơn vị có khả năng tăng trưởng trong quý II năm 2021;

- Chủ động tái cơ cấu sản xuất, hoạt động sản xuất theo tín hiệu của thị trường, liên kết chặt chẽ với hệ thống phân phối trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn bị phương án sản phẩm mới; 

- Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện nhu cầu thị trường, khả năng sản xuất và lợi thế của đơn vị để xác định chiến lược sản phẩm; cơ cấu lại sản xuất, sản phẩm theo mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó bố trí các nguồn lực hợp lý, hiệu quả;

- Quản lý tốt máy móc thiết bị; chuẩn bị đủ vật tư dự phòng và có kế hoạch thay thế, sửa chữa phù hợp; làm chủ thiết bị, công nghệ để vận hành sản xuất ổn định dài ngày, đạt công suất thiết kế nhằm tiết giảm chi phí sản xuât, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm;

- Tăng cường giáo dục người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động để đảm bảo an toàn cho con người, máy móc thiết bị và môi trường;

- Các đơn vị cần chủ động gắn sản xuất với thị trường để đảm bảo tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm ở mức hợp lý; đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao hiệu quả của quản lý nhằm giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh sản phẩm góp phần tăng hiệu quả chung của doanh nghiệp;

- Đôn đốc việc thực hiện các dự án/hạng mục có giá trị đầu tư lớn đúng tiến độ, kế hoạch dự kiến trong năm 2022. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mua sắm thiết bị lẻ phục vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn;

- Thực hiện kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp; Phối hợp với ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP;

- Đôn đốc hoàn thành quyết toán dự án hoàn thành đối với 03 dự án; Tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cơ cấu 03 Dự án Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP 2.

- Tiếp tục chỉ đạo trong việc chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã đề ra.

- Đối với Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021-2025: Sau khi được cấp có thầm quyền thẩm định, phê duyệt Để án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn sẽ xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền; tiến hành các giải pháp đồng bộ tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam để thực hiện Đề án Tái cơ cầu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2021-2025 theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

- Triển khai công tác sắp xếp bộ máy các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng - nhiệm vụ, nâng cao năng lực quản trị - điều hành và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Kết luận bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường đề nghị các chi, đảng bộ triển khai tốt các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, đảm bảo hoàn thành các mặt công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mức tốt nhất.

Một số hình ảnh: