Đảng ủy VINACHEM: Ban Chỉ đạo 35 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

03:43 CH @ Thứ Năm - 21 Tháng Tư, 2022

Ngày 21/4/2022, Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch) Tập đoàn tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ 35) chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BCĐ 35 đã đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo đã nêu rõ trong năm 2021, BCĐ 35 Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối để chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo an ninh tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.

Trong năm 2021, BCĐ 35 đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các thành viên BCĐ 35, Tổ Thư ký thực hiện nghiêm túc các công việc được phân công; tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật; Chú trọng giáo dục truyền thống, giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp nói riêng trong tình hình mới, qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Tham mưu trong chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; nỗ lực của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn trong lãnh đạo, thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

Tham mưu chỉ đạo tập trung nguồn lực bảo đảm an ninh, an toàn mạng lưới hệ thống thông tin; tăng cường vận dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật công nghệ trong rà soát, chặn lọc thông tin xấu độc; lan tỏa thông tin tích cực trong toàn Tập đoàn. Đẩy mạnh triển khai xây dựng, thực hiện chuyển đổi số tại doanh nghiệp, đơn vị trong toàn Tập đoàn, phù hợp với yêu cầu về nguồn lực và thực tiễn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống, tích cực, tập trung thông tin kết quả, điểm mới, quyết tâm chính trị của đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường thông tin những nội dung tích cực đi đôi với đề xuất các giải pháp ngăn chặn có hiệu quả, xóa bỏ những thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 12- CT/TW, ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Bám sát các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn để hướng dẫn, triển khai, quán triệt thực hiện tại các chi đảng bộ của Tập đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo 35 đánh giá cao vai trò của BCĐ 35. Trong năm 2021,  BCĐ 35 Đảng ủy Tập đoàn đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động; tham mưu với cấp ủy những vấn đề phát sinh; kiểm soát và ngăn chặn thông tin xấu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến uy tín, thương hiệu của đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo cho cán bộ, đảng viên, người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, không hoang mang dao động trước những ảnh hưởng, tác động tiêu cực, tăng cường sự đồng thuận, vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, duy trì phát triển sản xuất- kinh doanh, vừa bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid- 19.

Trong năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ 35 là tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai cụ thể hóa các nội dung, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, nhất là Kết luận 21- KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký cho phù hợp với đặc điểm tình hình và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn hiện nay; sử dụng có hiệu quả phần mềm Mocha 35 để phục vụ cho công tác chỉ đạo nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW;

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 theo Chương trình công tác toàn khóa đã đề ra và theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối;

Tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022; Tổ chức triển khai Cuộc thi Giải Búa liềm vàng 2022 trong toàn Đảng bộ Tập đoàn; Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại Đảng bộ Tập đoàn; tình hình chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của đơn vị;

Chỉ đạo các bản tin, trang tin nội bộ Tập đoàn tuyên truyền triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, tuyên truyền các sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của đất nước, của ngành, của đơn vị; tuyên truyền về quyết tâm, quyết sách thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế- xã hội và phòng chống dịch Covid- 19 trước diễn biến  mới. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng sức đề kháng trước âm mưu “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 53 – KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư, chỉ đạo ngăn chặn, xử lý hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, sử dụng không gian mạng phát tán thông tin xấu, độc, chống phá Đảng và Nhà nước.