Đảng bộ VINACHEM: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

03:00 CH @ Thứ Sáu - 13 Tháng Giêng, 2023

Năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen: Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 vì đã có những thành tích nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho các đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị: Doanh thu, lợi nhuận cao kỷ lục

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các cấp ủy đơn vị thành viên hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra: Giá trị sản xuất theo giá thực tế năm 2022 ước đạt 60.301 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm 2022, tăng 20% so với năm 2021; Doanh thu cộng hợp ước đạt 60.200 tỷ đồng (doanh thu cao nhất từ trước đến nay), bằng 115% kế hoạch năm 2022, tăng 13% so với thực hiện năm 2021; Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước lãi 6.015 tỷ đồng, tăng hiệu quả 3.882 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021. 

Toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 19 nghìn người lao động, với mức trung bình 13 triệu đồng/người/tháng; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất cơ bản có nhiều khởi sắc tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; tiếp tục quan tâm, bám sát chủ trương thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn đã Ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo công ty, đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Trước các diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã Ban hành Chỉ thị số 07-CT/ĐU ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Năm 2022 ban hành 05 Nghị Quyết, 24 Kết luận, 255 Quyết định, Quy chế, Quy định và 520 văn bản chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn.

Tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng

Năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn còn chú trọng tới các mặt công tác như công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng như triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị trung ương 4, hội nghị trung ương 5, hội nghị trung ương 6 khóa XIII, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác theo chỉ thị 05- CT/TƯ; chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35 nhằm thực hiện nghiêm túc các công việc được phân công; tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền các hoạt động và sự kiện chào mừng 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương...

Trong công tác Công tác xây dựng tổ chức Đảng: đã chỉ đạo việc  Xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước (Quy định 60-QĐ/TW), trình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét, phê duyệt; Kiện toàn cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành Hướng dẫn và yêu cầu các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc thực hiện tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Trong năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn đã thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên mới cho 85 quần chúng vượt chỉ tiêu so với kế hoạch; tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho 18 đảng viên mới; Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận 42 đảng viên về sinh hoạt tại các đơn vị thuộc Đảng bộ Tập đoàn, chuyển sinh hoạt đảng về nơi sinh hoạt mới cho 75 đồng chí; chuyển đảng chính thức cho 30 đồng chí; đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí. Đã đánh giá, xếp loại: 31 đảng bộ, chi bộ cơ sở Đảng trực thuộc và 1568 đảng viên, theo đó có 03/21 đảng bộ, 03/10 chi bộ và 206 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng và công tác dân vận  và các tổ chức đoàn thể cũng được đặc biệt chú trọng. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, tiến hành cơ bản đảm bảo các bước theo quy trình kiểm tra, giám sát, thời gian tiến hành có sự linh hoạt, vận dụng phù hợp trong điều kiện đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tại đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với  thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống... tổ chức Hội nghị người lao động và ký kết thỏa thuận lao động tập thể năm 2022. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022 theo sự chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

HỒNG LIÊN