Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Giám sát tài chính tại Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam

09:53 SA @ Thứ Tư - 20 Tháng Chín, 2023

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, đoàn công tác của HĐTV Tập đoàn do đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra, giám sát tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phùng Quang Hiệp, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí HĐTV, các phó Tổng giám đốc, Kiểm sát viên và lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu
Đồng chí Phạm Hồng Phú, Tổng giám đốc Công ty giải trình các thắc mắc, góp ý

Tại Công ty, sau khi đi kiểm tra thực tế sản xuất tại Công ty, nghe Báo cáo kết quả về các nội dung giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đối với Công ty của Ban Kiểm toán Nội bộ; Các ý kiến thắc mắc, góp ý của từng thành viên trong đoàn công tác và giải trình của đồng chí Tổng giám đốc Công ty.  Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã có kết luận:

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn kết luận

Đồng chi ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo, người lao động Công ty mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những yếu tố khách quan không thuận lợi, sản xuất gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt nhưng Ban lãnh đạo và người lao động Công ty đã có nhiều cố gắng, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty; bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu người đại diện phần vốn của Tập đoàn phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị nêu trong Báo cáo của Tổ công tác giám sát của Tập đoàn; Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Tập đoàn giao; Giữ vững và phát triển, mở rộng thị trường trong nước. Cân đối sản xuất, tiêu thụ, tồn kho vật tư, thành phẩm hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhu cầu thị trường đồng thời đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát vật tư tồn đọng, chậm luân chuyển, có biện pháp, kế hoạch xử lý cụ thể; Tích cực làm việc với cơ quan chức năng để thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định. Phối hợp với các bên liên quan khẩn trương thực hiện việc thu hồi vốn đầu tư và các khoản công nợ, tiền ứng trước tại Công ty cổ phần Philips Carbon Black Việt Nam. Tăng cường quản lý công nợ, giảm số nợ phải thu để tăng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty; Có các biện pháp tích cực theo quy định của pháp luật để thu hồi các khoản nợ quá hạn, kéo dài; Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các hạng mục sửa chữa lớn theo kế hoạch năm 2023 đã được Tập đoàn giao. Rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2024; Tiếp tục rà soát, phân loại, sắp xếp lao động, thực hiện các giải pháp để giảm tỷ lệ lao động gián tiếp. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cao su Bình Dương; Tăng cường quản lý định mức, áp dụng các giải pháp để giảm định mức tiêu hao. Thực hiện tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh; Thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp, bảo đảm an toàn lao động, an toàn hóa chất, an toàn môi trường. Chuẩn bị tốt để thực hiện kiểm toán chất thải, kiểm toán CO2; Thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ; Có biện pháp giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy chế đã ban hành; Xây dựng Chiến lược phát triển và kế hoạch dài hạn của Công ty, trong đó có kế hoạch di dời cơ sở sản xuất, báo cáo Tập đoàn xem xét.

Một số hình ảnh: