Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

04:10 CH @ Thứ Năm - 30 Tháng Mười Một, 2023

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng một có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi, xảo quyệt hơn và vô cùng nguy hiểm. Chúng chống phá liên tục trên mọi mặt, lĩnh vực, không chỉ thuần túy là vấn đề lý luận mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tế mới phát sinh. Chúng xuyên tạc, phủ định chủ trương, chính sách về vai trò lãnh đạo về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thủ đoạn không còn mới nhưng chúng luôn coi đây là trọng điểm chống phá với các chiêu trò rất mới và tinh vi. Chúng xuyên tạc, phủ định đường lối chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng cố tình quên đi vấn đề thể hiện tính biện chứng trong quy luật của cuộc sống là giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Điều này gắn liền với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội.

Chúng ta phải thấy rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động; là tổ chức chính trị duy nhất được hiến pháp Việt Nam 2013 công nhận. Đảng cộng sản Việt Nam lấy nền tảng cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động và phát triển. 

Nền tảng tư tưởng của Đảng được khẳng định tại "cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011" và được khẳng định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết lý luận sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mà căn bản, quan trọng, cốt lõi, gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Về nguồn gốc về nền tảng tư tưởng của Đảng: Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản là do một số nhà kinh điển dày công nghiên cứu từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã dẫn bước qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh giai cấp của nhân dân lao động trên toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn:  Công xã Paris, Cách mạng tháng 10 Nga, sự thành lập liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô - Viết, giải thoát hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và tư bản. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện thực tiễn của nước ta, tiếp nối và phát triển những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa đặc biệt của nhân loại; là tài sản tinh thần đặc biệt quý báu và vô giá của Đảng và dân tộc ta, tư tưởng của người mãi dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là các học thuyết, những tư tưởng được ra đời trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn minh của trí tuệ nhân loại; luôn luôn được bồi đắp, hoàn thiện bởi những kết quá sáng tạo mới nhất của khoa học và kinh nghiệm thực tiễn lịch sử trong nước và quốc tế.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, yêu cầu đặt ra là gì?

Với vị trí, vai trò đặc biệt nêu trên, nền tảng tư tưởng luôn là đối tượng và mục tiêu phá hoại của những kẻ thù địch phản động. Chúng thường tìm mọi cách vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, lệch hướng. Việc giữ gìn nền tảng tư tưởng được thực hiện từ rất lâu và ngày càng trở thành công việc quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về vấn đề "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Nghị quyết chỉ ra rõ một số vấn đề quan trọng như sau: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc cái cách, xây dựng, đối mới đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là nội dung quan trọng và cốt lõi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí truyền thông các cấp là chủ đạo; là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - Xã hội cùng cấp; của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Giải pháp nào tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng cộng sản Việt Nam:

Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đáp ứng với thực tiễn Việt Nam. Cùng lúc đó, bối cảnh thực tiễn đã có nhiều biến đổi, đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết nên để tiếp tục kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết cần tiến hành các hoạt động nghiên cứu sâu hơn nữa về một số vấn đề cơ bản, nền tảng để tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cần vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để phù hợp và thích nghi với thực tiễn với nước ta giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, kiên trì, bền bỉ đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh phản bác đối với những phương thức, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phá hoại của một số thế lực thù địch. Trước hết, cần xác định những nội dung đang bị một số thế lực xuyên tạc, sau đó hình thành lý luận đấu tranh phản bác trên mọi lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay là chủ yếu qua đấu tranh trên internet và mạng xã hội. Đây là một sự chuyển đổi vô cùng quan trọng để đáp ứng xu hướng phát triển của thời đại.

Thứ ba, các cơ quan có thẩm quyền cần chú ý tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng... góp phần đấu tranh phòng chống âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; nghiêm chỉnh tuân thủ điều lệ và hoạt động của cơ quan, tổ chức nơi mình là thành viên.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng cần thực hiện như thế nào?

Đầu tiên, lợi dụng các tiện ích của Internet, một số người chỉ vì “háo like, cuồng face”, muốn thỏa mãn “quyền lực ảo” trên mạng xã hội mà đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho những thủ đoạn công kích, chống phá của các đối tượng xấu. Chính vì thế, xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là việc làm hết sức cần thiết, vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Trước hết, cần nhận diện một số biểu hiện sai trái, lệch chuẩn trên mạng xã hội

Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin tích cực từ các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube, Instargram…, qua quan sát thói quen sử dụng Internet của nhiều người, chúng ta không khó để nhận thấy không ít người đã và đang bị mạng xã hội “dẫn dắt” một cách thái quá, dẫn đến sự “tha hóa”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - thường xuyên có cái nhìn tiêu cực và quy mọi vấn đề, sự kiện, hiện tượng xã hội thành “màu xám”.

Chẳng hạn, mới đây, vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị phát hiện và tạm giữ khi vô tình vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy tổng hợp. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, nhưng chưa khởi tố bị can - cho 4 nữ tiếp viên tại ngoại, ngay sau đó đã xuất hiện không ít những bình luận, “phán xét”, rằng một trong những cô tiếp viên hàng không “có gia thế khủng”, “có tài sản kếch xù”… Vì thế, họ mới được “miễn tội”!?

Thực tế thì sao? Thực tế, sau một tháng 4 nữ tiếp viên được tại ngoại, cơ quan điều tra đã tiến hành bóc gỡ đường dây vận chuyển, bắt 65 đối tượng có liên quan. Từ ví dụ trên có thể thấy, bất cứ hiện tượng, sự việc nào từ thực tiễn đời sống đều có thể bị lợi dụng, xuyên tạc, bôi nhọ hoặc suy diễn - quy chụp trên không gian mạng.

Mạng xã hội cho phép người dùng được thoải mái bày tỏ chính kiến, quan điểm, thái độ; cùng với đó là tính “ẩn danh”, “bình đẳng” khi sử dụng nút “like”, “bình luận”... Vì không phải chịu trách nhiệm pháp lý hay kỹ thuật khi bày tỏ quan điểm yêu ghét cá nhân, nên nhiều người tha hồ nói - viết - chia sẻ lên mạng xã hội những gì mình thích, những gì mình cho là “hay”, là “đúng”, trong khi không đủ kỹ năng, trình độ để phân tích thông tin, thông điệp mà các thế lực thù địch, phần tử xấu cố tình tạo dựng, lan tỏa.

Do đó, người dùng mạng xã hội nếu không được trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để tự xây dựng ý thức “đề kháng”, sẽ rất dễ rơi vào bẫy “tin giả”. Từ đó gây nên những hệ lụy khôn lường, vô hình trung tiếp tay cho các tin giả, tin tiêu cực, gây hoang mang dư luận xã hội.

Quan sát và theo dõi mạng xã hội trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy có những biểu hiện tiêu cực sau:

Một là, thời gian sử dụng mạng xã hội quá nhiều khiến người dùng trở nên mệt mỏi, trầm cảm, xa rời hiện thực đời sống, quên đi đời sống thực với biết bao điều phong phú; chỉ đắm chìm vào số lượng “like”, “comment” trong các bài viết, hình ảnh, video mình đã đưa lên.

Hai là, luôn có thái độ tranh luận, bình luận một cách quá khích, luôn thích bày tỏ chính kiến, quan điểm ở các diễn đàn, các nhóm, các trang cá nhân khác. Luôn cố tỏ ra mình đúng, giỏi, được người khác tán dương; ngộ nhận - tự tạo cho mình một “vị thế”, “quyền lực ảo” trên không gian mạng.

Thứ ba, có những biểu hiện lệch chuẩn văn hóa trên mạng xã hội. Thậm chí có những lĩnh vực không thuộc kiến thức chuyên môn của mình cũng “nhảy vào” bình luận, tranh luận - chủ yếu là những điều được sao chép, cóp nhặt qua thông tin thu thập được trên mạng Internet. Những bình luận xuất phát từ nhận thức lệch chuẩn đã góp phần tạo hiệu ứng và “lèo lái” dư luận theo những định hướng tiêu cực của kẻ xấu. Nguy hiểm hơn, nhiều người còn tiếp tay bằng việc đăng tải các bài viết xuyên tạc, clip cắt ghép với tâm lý, thái độ cực đoan, công kích tôn giáo, văn hóa, đạo đức xã hội và cả hệ thống pháp luật. Xu thế “chửi bới”, hùa theo “bầy đàn”, tấn công, bóc phốt, “chửi lấy sao, lấy số” lấn át dòng thông tin chính thống, chủ lưu, tạo ra bức tranh tiêu cực về tình hình an ninh - kinh tế - xã hội của đất nước. Ở một cấp độ cao hơn, sau khi thể hiện bản thân ở các diễn đàn, trang cá nhân, một số người sử dụng mạng xã hội nổi tiếng còn quay ra tấn công các cơ quan chính quyền bằng nhiều hình thức.

Chính biểu hiện lệch chuẩn văn hóa này dẫn đến những tình trạng như: khi tham gia giao thông bị vi phạm, thay vì xuất trình giấy tờ hợp lệ cho cảnh sát giao thông, một số người ngang nhiên thách thức, quay video với thái độ kẻ cả, dọa nạt; hoặc khi sử dụng dịch vụ hành chính công, thay vì lấy số tích kê chờ đến lượt theo quy định, một số người lại cố tình quay clip để đăng tải lên mạng với những lời lẽ xuyên tạc, bóp méo, bất chấp hậu quả chỉ nhằm mục đích “câu view”.

Thứ tư, rất dễ trở thành người sống “hai mặt”. Ở ngoài đời biểu hiện và sinh hoạt chuẩn mực, nhưng khi lên mạng lập nick ẩn danh, tha hồ “hô mưa, gọi gió” tranh luận, bàn tán từ việc sửa vỉa hè cho đến chủ trương chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. Việc cộng đồng mạng “tung hô”, “thả like”, “tích cực bình luận” khiến cho người dùng mạng xã hội ẩn danh cảm thấy bản thân “vẻ vang, sang trọng”, cảm thấy mình có “quyền lực”, dần dần khiến họ “tự chuyển biến”.

Thứ năm, từ việc sống không chân thành, một bộ phận sử dụng mạng xã hội là cán bộ công nhân viên chức, người của công chúng quên đi vị trí công việc chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp. Khi thảo luận về chuyên môn hoặc sinh hoạt chi bộ không bày tỏ quan điểm, thái độ và chính kiến, nhưng khi lên mạng lại đánh giá, phán xét, viết những câu chuyện đi ngược với tôn chỉ, quy định, yêu cầu của ngành mình đang công tác.

Thứ sáu, một hiện tượng cá nhân sau khi “nổi danh, nổi tiếng” trên mạng, cũng như không ít diễn viên, người mẫu, ca sĩ đã tranh thủ kiếm tiền bằng việc quảng cáo - chủ yếu là “thổi phồng”, sai sự thật cho các nhãn hàng, sản phẩm. Một số khác lại “chuyên tâm” đăng tải các bài viết, thông tin nhằm mục đích “bóc phốt, “dìm hàng”, công kích, kẻ cả, chê bai các nhãn hàng, cơ sở du lịch, doanh nghiệp… Thực chất, đây là những biểu hiện “tống tiền” các cá nhân và công ty, doanh nghiệp khi thấy họ có “sự cố truyền thông”.

Thứ bảy, lợi dụng những tiện ích vượt trội của Internet, các thế lực thù địch đã xây dựng nhiều trang thông tin có nội dung xấu độc nhằm lôi kéo, kích động, xuyên tạc, bóp méo sự thật để chống phá Đảng, chế độ và Nhà nước ta. Các trang này được thiết kế sử dụng tiếng Việt với nhiều hình thức thông tin với tên bài “nhạy cảm” nhằm thu hút người dân trong nước truy cập, rồi sau đó xen lồng vào các thông tin phản động, chống đối. Thư điện tử (email) là một dạng dịch vụ phổ biến đối với người sử dụng Internet, có hàng tỷ email được truyền đi qua Internet mỗi ngày, vậy nên các đối tượng phản động triệt để lợi dụng danh sách thư điện tử gửi các tài liệu chống đối Đảng, Nhà nước.

Gần đây trên mạng Internet xuất hiện một số trang thông tin điện tử (website) tiếng việt như: website của một số cơ quan thông tin chính thức nước ngoài, website của nhóm người Việt phản động lưu vong ở nước ngoài, website của một số cơ sở dịch vụ công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông nước ngoài… Những trang này thường “lập lờ đánh lận con đen” - kết hợp đưa những thông tin chính thức được cơ quan truyền thông công bố rồi “trộn lẫn” với nội dung, hình ảnh xuyên tạc, sai trái, phản động nhằm chống phá Đảng và chế độ. Không ít người sử dụng Internet, mạng xã hội bị “dẫn dụ” và “đánh lừa” bởi những thông tin “thật - giả lẫn lộn” này.

Thứ tám, một số ít người có học hàm, học vị, nhưng chỉ vì bất mãn hoặc có cái nhìn phiến diện nên thường xuyên đăng tải, phát tán trên các trang web cá nhân những lời lẽ gắn mác “trách nhiệm”, “tâm huyết” dưới dạng “thư ngỏ”, “góp ý”, nhưng thực chất là đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chúng ta cần phải biết các luận điệu của thế lực thù địch trên không gian mạng rất đa dạng: Nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch thường tập trung vào một số vấn đề sau:

Một là, không ngừng rêu rao những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, chỉ phù hợp với thế kỷ XX, chỉ phù hợp với các nước ở châu Âu; rằng, hầu hết các nước ngày nay đã từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, chỉ còn một vài nước “ngoan cố” như Trung Quốc, Việt Nam còn “tôn thờ”; rằng “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự cộng lại giữa học thuyết của Mác và Nho giáo”, “con đường mà Hồ Chí Minh chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội”; rằng, theo con đường đó sẽ là “sai lầm vô vọng, ảo tưởng”...

Hai là, tập trung công kích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ “lập luận” rằng, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là “không cần thiết, là trở ngại lớn của nền dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay can thiệp quá sâu, “lấn sân”, “làm thay” công việc của Quốc hội, Chính phủ...”; rằng, “Đảng chỉ cần thiết khi chưa giành được chính quyền, khi đã có chính quyền Đảng nên trao quyền lại cho Nhân dân, cho bộ máy nhà nước...”; rằng “kinh tế tư nhân không cần Đảng lãnh đạo”, “Đảng và dân tộc là hai thực thể đối lập nhau”... Thực chất những luận điệu này là nhằm hướng tới một thủ đoạn thâm độc, nham hiểm nhằm đối lập Đảng với Nhà nước và Nhân dân, dọn đường cho sự hình thành tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” với mục đích vô hiệu hoá vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ba là, ráo riết công kích các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Với luận thuyết “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, họ biện hộ rằng “sự lãnh đạo của một đảng duy nhất là mất dân chủ, là độc tài”, thích ứng với nền kinh tế thị trường “đa nguyên” thì không thể “nhất nguyên chính trị”; tình trạng khủng hoảng và đói nghèo, chậm phát triển ở Việt Nam “là hậu quả của chính sách cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam”... nên “phải xoá bỏ Điều 4 Hiến pháp về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam”.

Để chứng minh chế độ một Đảng lãnh đạo là “sai lầm”, họ cố tình thổi phồng những khuyết điểm, yếu kém trong Đảng, quy kết và coi đó là “cái phổ biến”, là bản chất của Đảng. Trong khi Đảng ta kiên quyết, kiên trì với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì họ lại xuyên tạc rằng “đó chỉ là những quân tốt thí để giữ thế cờ”; đồng thời tung tin thất thiệt, nói sai sự thật, vu cáo trắng trợn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm tạo dư luận xấu, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ Đảng và hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng Nhân dân.

Bốn là, phát tán những thông tin sai trái về nhân sự các cấp; đưa ra những “tài liệu”, bình luận gây hoang mang dư luận; tung ra những “chuyện giật gân” trong sinh hoạt của lãnh đạo, đề cao người này, hạ thấp người kia, kích động, chia rẽ lãnh đạo cấp cao của Đảng, gây nghi ngờ, chia rẽ Nhân dân với Đảng...

Năm là, lợi dụng một số hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành xã hội của chính quyền các cấp để tập trung bôi nhọ, công kích bằng thủ đoạn “đan xen, lồng ghép thật giả”, tạo dựng những “bằng chứng” cho thấy chính quyền “vô tích sự”, thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của người dân, không chăm lo an sinh xã hội...

Trước những vấn đề trên, chúng ta cần xây dựng, phát triển vững chắc “thế trận lòng dân” trên không gian mạng

Tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không phải là cách làm mới - đến nay các thế lực thù địch, thành phần phản động mới tiến hành - mà chúng đã “đeo đuổi”, “kiên trì” thực hiện từ hàng chục năm nay, nhưng quyết liệt hơn trong bối cảnh hiện nay. Mưu toan, mục tiêu bao trùm của những đối tượng “ngụy dân chủ” vẫn là nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi mục tiêu và đường lối phát triển đất nước, phủ định định hướng XHCN ở nước ta...

Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức “tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết… Muốn vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh “thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Theo đó, cần quan tâm:

Thứ nhất, cảnh giác và kiên quyết vạch trần những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực, thành phần thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ, hoang mang, dao động trước sự tấn công trên mặt trận chính trị, tư tưởng; bình tĩnh xem xét, phân tích và nhận rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà các thế lực thù địch đang ra sức chống phá. Chủ động có giải pháp đúng đắn để ngăn chặn và vô hiệu hoá mọi thủ đoạn tung tin xuyên tạc trên không gian mạng nhằm tạo ra khả năng “miễn dịch” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Thứ hai, cần có một “tư lệnh” trong “cuộc chiến thông tin” này. Các cơ quan có trách nhiệm phải làm tốt vai trò phát ngôn, cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời và liên tục. Cần phải có một cơ chế cung cấp thông tin nhanh và chính xác cho báo chí trong nước. Các phương tiện truyền thông trong nước phải đưa thông tin đúng, nhanh nhạy, hấp dẫn, bổ ích để đáp ứng nhu cầu bạn đọc, bởi, khi công chúng được đáp ứng đủ nhu cầu thông tin thì họ không cần phải tìm kiếm ở bên ngoài.

Thứ ba, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, gương mẫu chấp hành 19 điều đảng viên không được làm, trong đó chú trọng các điều liên quan đến phát ngôn. Đây cũng là vấn đề thời gian qua còn một số cán bộ, đảng viên vi phạm; có những cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thậm chí có người còn “phụ họa”, vô tình “tiếp tay” cho những quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ tư, quan tâm xây dựng, phát triển các hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ mới và tích cực tuyên truyền trên không gian mạng; phải chỉ ra cái căn cốt, tinh hoa của văn hóa là gì. Đây sẽ là những “vũ khí tinh thần” quan trọng giúp “cư dân mạng” củng cố bản lĩnh, ý chí; xác định đúng định hướng, mục tiêu, phương thức và hành động khi chia sẻ, lan tỏa những giá trị tích cực trên Internet. Nhờ đó, sẽ giảm bớt các hiện tượng lệch chuẩn trên mạng xã hội và giúp cho các cá nhân trong xã hội sống tốt, hướng tới chân - thiện - mỹ.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi công dân nâng cao hiểu biết, có ý thức chia sẻ, cùng hành động, chủ động loại bỏ những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tạo sự tin tưởng, đồng hành và sẻ chia với Đảng và Nhà nước trong quá trình đấu tranh loại bỏ thông tin xấu độc.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải là “người lính xung kích” trong việc đưa trang mạng xã hội của cá nhân mình thành một kênh thông tin, tuyên truyền thường xuyên, chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ vững bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu để “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đã hội nhập rất nhanh chóng với thế giới. Hiện nay nước ta có hơn 64 triệu người dùng Internet và mạng xã hội đang hoạt động, đứng thứ 7 trong 10 quốc gia có số người sử dụng mạng xã hội nhiều nhất thế giới. … Đối tượng sử dụng internet và mạng xã hội thuộc nhiều thành phần và tầng lớp đa dạng, trong đó có một bộ phận không nhỏ là đảng viên.

Đảng viên, người lao động sử dụng mạng Internet để làm gì? Internet kết nối thông tin, các trang mạng xã hội để trao đổi thông tin giữa các thành viên, cập nhật các tin tức một cách nhanh nhất.

Thật không thể phủ nhận những lợi ích mà internet hay mạng xã hội đem lại. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 phải giãn cách xã hội, chúng ta vẫn có thể họp trực tuyến để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên thăm hỏi các lực lượng phòng chống dịch, đưa tin về những tấm gương sáng trong công tác tham gia phòng chống dịch bệnh ở nước ta. Các nhà trường cũng sử dụng internet để giảng dạy trực tuyến cho học sinh, sinh viên. Việc đăng ký, xử lý các thủ tục hành chính trên mạng internet nhằm giảm thời gian và chi phí cho người dân và tổ chức…

Các mạng xã hội như Zalo, Facebook… được biết đến, nơi lan tỏa những thông điệp giàu ý nghĩa nhân văn, nơi tiếp nhận thông tin, học hỏi kiến thức và kỹ năng sống, nơi bày tỏ quan niệm cá nhân, nơi kết nối bạn bè, liên kết với nhau thành các nhóm có cùng sở thích, cùng sự quan tâm có thể gặp gỡ, trao đổi trên mạng rồi tiến tới sinh hoạt trực tiếp, nhiều nhóm cộng đồng có tính chất tích cực từ các trang mạng đã xuất hiện trong đời thực như tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, người có hoàn cảnh khó khăn. Nơi tổ chức những sinh hoạt văn hóa lành mạnh; nhóm chia sẻ sở thích du lịch, thể thao … Nơi mà những hoàn cảnh khó khăn hoặc bệnh hiểm nghèo được biết đến và được giúp đỡ nhiều hơn.

Đặc biệt với cán bộ, đảng viên, việc sử dụng mạng internet và mạng xã hội về cơ bản đã góp phần đắc lực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hiện nay nhiều cán bộ  Đảng viên đã sử dụng Facebook, Zalo… để thông tin, tuyên truyền đến người dân, Đồng thời lập các trang cộng đồng trên Facebook để nắm bắt tâm tư, ý kiến của người dân, hoặc sử dụng các nhóm trên Facebook Messenger, Zalo… để trao đổi công việc hàng ngày.

Internet và mạng xã hội có hoàn toàn vô hại?  Câu trả lời là “Không”. 

Thực tế bên cạnh lợi ích cung cấp thông tin mang tính chất tích cực hướng tới cộng đồng, mạng xã hội vẫn có nhiều thông tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, phản động, kích động bạo lực, lừa đảo tiền bạc... được viết và đăng tải dưới nhiều hình thức để tiếp cận với hàng triệu người đọc, gây ra những luồng thông tin trái chiều làm hoang mang dư luận xã hội. 

Các thế lực thù địch cũng sử dụng internet và mạng xã hội để chống phá, kích động gây rối sự ổn định của nước ta. Hiện có hàng trăm kênh thông tin do các trung tâm phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; đài phát thanh và truyền hình hải ngoại, các báo, tạp chí của các tổ chức phản động ở nước ngoài ngày đêm xuyên tạc thông tin, đưa thông tin sai lệch, lôi kéo những người nhẹ dạ, ham muốn tiền tài để chống phá nước ta.

Một số cá nhân trong nước vì hư vinh giả tạo trên mạng cũng đưa tin thất thiệt, phát ngôn kích động dẫn dắt không đúng về vấn đề sự việc đang xảy ra để lôi kéo người xem. Một số cá nhân, tổ chức phi pháp lại lợi dụng mạng xã hội để kêu gọi từ thiện ủng hộ, đánh bạc trên mạng, lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ, ham muốn giàu có nhanh chóng mà không phải lao động…

Đảng viên nên sử dụng mạng xã hội như thế nào?

Sử dụng internet và mạng xã hội là quyền tự do của mỗi người. Tuy nhiên người Đảng viên, với vai trò và nhiệm vụ của mình, luôn phải tiên phong thể hiện vị trí, tư cách của mình trong mọi lĩnh vực đời sống hàng ngày, và việc người Đảng viên tham gia, phát ngôn, hành động, ứng xử trên mạng xã hội cũng không là ngoại lệ. 

Với sự phổ biến và đặc tính kết nối, chia sẻ của mạng xã hội hiện nay, vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên trong công tác xây dựng và bảo vệ đường lối chính sách của Đảng không chỉ nằm trong phạm vi địa phương cư trú, cơ quan công tác mà còn được mở rộng phạm vi trên không gian mạng xã hội. Người Đảng viên trong thời kỳ mới hiện nay, thông qua các mạng xã hội có nhiều cơ hội hơn để có thể bày tỏ chính kiến, nguyện vọng, suy nghĩ của mình cũng như đưa các đề xuất, giải pháp về công tác xây dựng Đảng bộ cũng như nhiều vấn đề khác của xã hội, đất nước. 

Bên cạnh những mặc tích cực, những vấn đề tiêu cực luôn tồn tại song song trong quy luật tự nhiên của đời sống, mạng xã hội cũng không nằm ngoài phạm vi này. Những luồng thông tin sai trái, bịa đặt về chủ trương, nghị quyết của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước mang tính chất kích động, lôi kéo đối với nhân dân, quần chúng với mục đích xấu cũng là một vấn đề không thể xem nhẹ. Vai trò của người Đảng viên trong công tác bảo vệ Đảng một lần nữa cần phải được phát huy. Theo dõi, giám sát và phản bác lại các luận điệu sai trái, đồng thời phải xây dựng mạng lưới, kết nối chặt chẽ với nhân dân trên không gian mạng xã hội để truyền tải được chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đến với đời sống hàng ngày.

Như vậy, người cán bộ, đảng viên cần cẩn trọng khi tham gia mạng xã hội: không theo dõi, phát tán những tài liệu bài viết sai trái không rõ nguồn gốc, xuyên tạc nói xấu vu khống, kích động gây chia rẽ… Quản lý chặt chẽ tài khoản cá nhân, email cá nhân khi tham gia mạng xã hội.

Vai trò của Tổ chức cơ sở Đảng trong việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên sử dụng internet và mạng xã hội

Chúng ta có thể nhận thấy sự phát triển của mạng xã hội là thành tựu của nhân loại và trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, mang lại những tiện ích nhiều mặt cho con người trên toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển xã hội trên nhiều lĩnh vực, đó là điều chúng ta không thể phủ nhận. Tuy nhiên, mặt trái của internet và mạng xã hội cũng không ít. Nhận diện và đấu tranh với những chiêu trò bôi xấu, vụ lợi trên mạng xã hội là việc làm cần thiết đối với mỗi chúng ta và trách nhiệm của mỗi công dân, trước nhất là của mỗi cán bộ, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Mạng xã hội với nguồn dữ liệu, thông tin khổng lồ mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển của xã hội và cá nhân. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích về nguồn thông tin to lớn, các đe dọa từ không gian mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Nếu không có sự tinh tế, chọn lọc trong việc cập nhật thông tin, mạng xã hội có thể đưa người tham gia khai thác thông tin trên mạng có những quan điểm không đúng, gây ra những nguy cơ lớn về an ninh, xã hội và nhiều mối nguy hại khác. Việc nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội của cán bộ Đảng viên và nhân dân là rất quan trọng và cấp thiết. Đảng ta đã sớm xác định và nêu cao những lợi ích vô cùng to lớn của mạng xã hội với vai trò là cầu nối để các tầng lớp xã hội đến gần nhau, tăng cường hợp tác, chia sẻ để cùng phát triển. Tuy nhiên, Đảng ta cũng chỉ rõ mạng xã hội cũng trở thành môi trường tác chiến mới nơi mà mạng xã hội ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều vấn đề trong cuộc sống từ nhiều khía cạnh khác nhau. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đã và đang lợi dụng không gian mạng, đặc biệt là các mạng xã hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Do vậy, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25 tháng 07 năm 2018 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày ngày 25 tháng 07 năm 2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia, Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Ở góc độ thực hiện và triển khai các chủ trương của Đảng vào thực tiễn, có thể hiểu một trong những mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 29 và 30 là nâng cao ý thức sử dụng Mạng xã hội đối với mỗi cán bộ, đảng viên. 

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, một trong lực lượng mà Đảng có thể giao trọng trách là các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng vai trò, vị trí của chi bộ. Người viết: "Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt", “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng”. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua cũng đã xác định: "Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên”. Chi bộ là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là nơi trực tiếp lãnh đạo triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. 

Vậy cần giáo dục, tuyên truyền cán bộ, Đảng viên về các mặt của đời sống, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội, qua các kỳ sinh hoạt Chi bộ cơ hàng tháng cần nêu cao nhận thức, phân tích, đánh giá và hoạt động thực tiễn, nhằm đấu tranh chống lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Thường xuyên tổ chức học tập, bản thân Đảng viên phải chủ động nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, tạo dựng cho bản thân nền tảng tri thức chính trị - xã hội đúng đắn, nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó Chi bộ cần phân công kiểm tra, giám sát ngay cả trên không gian mạng xã hội, kịp thời xử lý hoặc báo cáo Cấp ủy cấp trên các trường hợp vụ việc, phản ánh hoặc bình luận mang tính chất tiêu cực của cán bộ có liên quan đến hình ảnh, uy tín của Đảng. Đồng thời nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành tốt kỷ luật trong phát ngôn; không tham gia đánh giá, nhận xét, bình luận trên các trang mạng xã hội với các nội dung chưa được kiểm chứng; không chụp ảnh, đăng tải hình ảnh, công việc mang đến bất lợi cho cơ quan, đơn vị trên các trang mạng xã hội. 

Đặc biệt với Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tại các doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 51% trở lên). Người đảng viên vừa có tri thức, có tay nghề, là người làm ra kinh tế nuôi sống bản thân và gia đình. Ngoài thời gian làm việc, việc tiếp cận thông tin trên máy vi tính, smartphone cá nhân rất dễ tiếp cận với thông tin trái chiều gây hoang mang mất chính kiến, kích động lôi kéo làm việc xấu.

Các chi bộ cơ sở cần quán triệt, tuyên truyền hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp xử lý nghiêm các trang thông tin điện tử giả mạo. Tiếp nhận thông tin từ tổ chức, cá nhân phản ánh dấu hiệu vi phạm của cán bộ đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Khi phát hiện cán bộ đảng viên thuộc quyền có dấu hiệu vi phạm quy định, tùy theo mức độ cấp ủy kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp trên xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức cơ sở đảng phổ biến tuyên truyền để cán bộ đảng viên phát huy những ưu điểm, lợi ích của mạng xã hội để giáo dục nhân dân, người thân cũng như tuyên truyền các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước, quảng bá các hình ảnh, tấm gương người tốt, việc tốt mang những điều tốt đẹp, tích cực đến với cộng đồng xã hội./.

Như vậy với hơn 90 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên trì ấy chính là bài học cực kỳ quý báu cho mỗi chúng ta khi chúng ta sinh sống dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ này tuy còn nhiều khó khăn và gian khổ khi các thế lực chống phá luôn luôn tìm cách để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng khi chúng ta luôn luôn giữ vững lập trường quan điểm chính trị vững vàng, luôn tôi luyện bản thân thì chúng ta sẽ giành thắng lợi.

Với vai trò là cấp ủy chi bộ, trưởng phòng Tổ chức hành chính, tôi nhận thấy rằng: cần phổ biến, quán triệt và thông tin rộng rãi đến tất cả đảng viên, người lao động ở công ty về đường lối chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước Việt Nam, các cam kết của Việt Nam khi gia nhập cộng đồng quốc tế để tránh việc những tổ chức phản động, những cá nhân trong và ngoài nước có tư tưởng lệch lạch, bất mãn tìm mọi cách để xuyên tạc, vu khống đường lối chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước Việt Nam nhằm chia rẽ, kích động người dân Việt Nam phân hóa, đối đầu với cơ quan lập pháp, hành pháp Việt Nam, với các cơ quan công quyền, cơ quan/đơn vị kinh tế sự nghiệp, công ty Nhà nước…

Ở công ty, chi bộ và cán bộ lãnh đạo các cấp luôn tuyên truyền, động viên người lao động không tham gia các hội nhóm khi chưa rõ mục đích, nhu cầu; không phát ngôn, hành động quá khích đối với những sự kiện, tin bài chưa được kiểm chứng; luôn tuyệt đối tuân thủ quy định của Đảng, của công ty, của Công đoàn/Đoàn Thanh niên công ty… Tất cả các vấn đề người lao động chưa hiểu rõ ràng đều phải thông qua đối thoại trực tiếp, thông qua Hội nghị Người lao động, Ban thanh tra nhân dân, Ban đối thoại… ở công ty để làm rõ vấn đề, tránh nảy sinh những vấn đề để kẻ xấu, kẻ tiêu cực trong hội nhóm lợi dụng, kích động phá hoại.

Hiện tại ở công ty, tất cả các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Tập đoàn và công ty đều được phổ biến, quán triệt đến các đảng viên, người lao động để không có kẽ hở cho kẻ xấu thâm nhập, kích động, phá hoại./.