Kế hoạch số 832/KH-ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

09:38 SA @ Thứ Năm - 28 Tháng Tư, 2022

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03 tháng 3 năm 2022của Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương (sau đây gọi là Nghị quyết 04) và Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 30 tháng 3 năm 2022 thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Kế hoạch số 832/KH-ĐU, ngày 27/4/2022. 

Toàn văn Kế hoạch số 832/KH-ĐU, ngày 27/4/2022 xem tại đây.