• Đảng ủy VINACHEM: Tổ chức học tập triển khai nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII

  11:26 SA @ 25/02/2022
  Sáng ngày 25 tháng 2 năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
  XEM TIẾP
 • Đảng bộ VINACHEM: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2021

  12:01 CH @ 06/01/2022
  Ngày 06 tháng 01 năm 2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
  XEM TIẾP
 • Đảng ủy VINACHEM: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK

  03:48 CH @ 12/11/2021
  Ngày 11/11/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/6/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện chuyển đổi số tại doanh nghiệp.
  XEM TIẾP
 • Đảng ủy VINACHEM: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mục tiêu kép

  03:22 CH @ 25/10/2021
  Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong và ngoài nước. Với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế: trong 9 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 27,5%, doanh thu tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận đạt 312 tỷ đồng. Các đơn vị thuộc Đề án 1468 giảm lỗ 1.869 tỷ đồng; các đơn vị còn lại lãi 1360 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2020; thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón có nhiều khởi sắc._
  XEM TIẾP
 • Đảng ủy Tập đoàn: Sơ kết công tác quý 1, nhiệm vụ quý 2/2021

  01:49 CH @ 09/04/2021
  Ngày 09/4/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết quý 1 năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
  XEM TIẾP